บทความ

บทความ

Education in spotlight
การบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น การสอนสะเต็มศึกษาประกอบไปด้วยอะไรบ้างสามารถหาข้อมูลได้จากบทความนี้
หลักการในการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมห้องเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรวมกันได้อย่างสันติสุข และเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อสังคมที่เปิดกว้างในอนาคต
การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างคุณครูผู้สอนและเด็กพิเศษถือว่าเป็น เรื่องสำคัญเด็กพิเศษแต่ละกลุ่มก็ต่างมีแนวทางในการเรียนการสอนที่อาจแตกต่างกัน คุณครูต้องเข้าใจธรรมชาติของน้อง กระตุ้น ให้ความเอาใจใส่
ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญ NT SMS-RFID ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษา เหมาะกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน
E-learning
E-learning กลายมาเป็นทางเลือกหลักในช่วงที่ผ่านมา สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกสบายทั้งผู้เรียนและผู้สอน จึงตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่อย่างลงตัว
smart classroom
Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
edtech
รู้จัก EdTech หรือ Educational Technology ที่เข้ามาเปลี่ยนเกมธุรกิจการศึกษาแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้เรียน พร้อมยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับโลก
พื้นที่การเรียนรู้
พื้นที่การเรียนรู้ หรือ Learning Space ตัวช่วยเสริมให้การศึกษาไทยเดินหน้าต่อไป และช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สอดรับกับสังคมยุคดิจิทัล
เทร็นด์การศึกษา 2022 ตอบโจทย์คนยุคดิจิทัล เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับโลกแห่งอนาคตได้ไม่ไกลเกินเอื้อม
Scroll to Top