บทความ

บทความ

Tech & Trend
Log File หรือ การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่จะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ และอื่น ๆ ของข้อมูล
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup