บทความ

บทความ

Tech & Trend
อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาชุมชนให้กลายเป็น Smart City (เมืองอัจฉริยะ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup