Solution for SME/
Business

บทความ

Education in spotlight

สะเต็มศึกษา (STEM Education) การศึกษาสายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ

การบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น การสอนสะเต็มศึกษาประกอบไปด้วยอะไรบ้างสามารถหาข้อมูลได้จากบทความนี้

Solution & How to

รวมเทคนิคธุรกิจ e-Commerce สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย

กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และมีอัตราการใช้จ่ายในการซื้อของออนไลน์สูงขึ้น มาดูกันว่าจะใช้กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดอะไรในการทำการตลาด e-Commerce และสื่อสารออนไลน์ให้โดนใจคนกลุ่มนี้

NT Broadband & Voice

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

Scroll to Top