นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

          เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ ntplc.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookies โดยนโยบาย Cookies นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทางาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บ Cookies เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้ Cookies ตามนโยบาย Cookies ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร ?

          Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

บริษัทใช้ Cookies อย่างไร ?

          บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททาง Internet ให้สามารถสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจให้ท่าน โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ Sign in บัญชีของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนาไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของบริษัทสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทใช้ ?
บริษัทใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ ของบริษัท

          (1) Required Cookies – ที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์ Cookies ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจาการเข้าสู่ระบบ การจดจาข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์

          (2) Functionality Cookies – Cookies เพื่อการทางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) Cookiesประเภทนี้ใช้ในการจดจาตัวตนท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสาหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจาการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

          (3) Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจาสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนาเสนอสินค้า บริการหรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน Cookies ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้Cookies จากบุคคลที่สาม อาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

          (4) Cookies ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทางาน Cookies ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจานวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆโดยข้อมูลดังกล่าวจะนามาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั้งนี้ นโยบายส่วนบุคคลของบริษัท จะกาหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดเก็บและวิธีการที่บริษัทนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

การจัดการ Cookies

          เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่ามิให้เบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงรับ Cookiesของบริษัทได้ โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้ผลิต Web Browser เช่น Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox,Safari, หรือ Web Browser อื่นที่กำหนด

          ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บ Cookies ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละ Web Browserที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

          • Chrome

          • Firefox

          • Internet Explorer

          • Microsoft Edge

          • Safari

          • Safari for iOS

          • Chrome for Android

          • Chrome for iOS

          ทั้งนี้ พึงตระหนักว่า หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการลบและการปฏิเสธการเก็บ Cookies ทั้งหมด (รวมถึง Cookies ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมด หรือบางส่วนของเราได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Cookies

          นโยบาย Cookies นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup