อินเทอร์เน็ตโรงเรียน : Education Solution

สถานศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ในหลายมิติไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คุณครู อาจารย์ และบุคลากรในการทำงานที่มีปริมาณมากและซับซ้อนขึ้น  เชื่อมต่อและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมถึงนโยบายของประเทศ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับสถานการณ์เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องบริหารจัดการ

ทั้งหมดทั้งมวลทำให้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การปรับตัวของสถานศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมสิ่งใหม่ให้นักเรียน และบุคลากรก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ พร้อมยังช่วยให้สถานศึกษามีความพร้อมเท่าทันสถานศึกษาอื่นๆ ที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอีกด้วย 

NT Education Solutions คือบริการการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรเพื่อสถานศึกษา ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบต่าง ๆ ในการใช้งานได้ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ วางระบบ ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเก่าและระบบใหม่เข้าด้วยกัน รวมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบการใช้งบประมาณที่มี

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนความเร็วสูงภายในอาคาร และระหว่างอาคาร

เพราะภายในโรงเรียนมีอาคารมากมายที่ทั้งตั้งใกล้และไกลกัน ในบางครั้งอาคารบางจุดก็ไม่ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอในการใช้งาน แต่ปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนความเร็วสูง ที่ได้รับการออกแบบ
ระบบให้กระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งในอาคารและระหว่างอาคาร ด้วยความเร็วในการใช้งานสูงสุดระดับ 10Gbps สามารถผสมผสานทั้งแบบ Wireline, Wireless และ Mobile และปรับเพิ่ม Bandwidth ให้ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อมั่นใจว่า Bandwidth จะเพียงพอต่อความต้องการ การใช้งานที่มักจะสูงขึ้นในเวลาพักกลางวัน  และเวลาการเรียนการสอน

NT Netlog สำหรับอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

การรวบรวมข้อมูลการจราจรใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หากบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนมีบริการที่สามารถครอบคลุมช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้จะช่วยจำกัดการใช้งานในกรณีที่นักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม โดยบริการของ NT Netlog มีลักษณะและจุดเด่นดังนี้

บริการ

NT Netlog สำหรับอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเป็นบริการที่ออกแบบวิธีการ พร้อมยังช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง คอมพิวเตอร์ (Log) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

จุดเด่น

จุดเด่นที่สำคัญของ NT Netlog ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ ช่วยให้องค์กรการศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ภายในระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนได้ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบ Log และการจัดเก็บ Log File รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Log File Analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระทำผิดได้อีกด้วย

NT SMS-RFID สำหรับอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

หลายท่านอาจจะเคยเห็นว่าสถานศึกษาบางที่มีระบบที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าออกโรงเรียนพร้อมแจ้งเตือนข้อมูลถึงผู้ปกครอง และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนเอง ซึ่งทาง NT มีบริการดังกล่าวให้บริการรวมอยู่ในอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเช่นเดียวกัน

บริการ

NT SMS-RFID อีกหนี่งบริการสำหรับอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร ใช้งานง่าย ข้อมูลถูกต้อง มีความรวดเร็วแบบเรียลไทม์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Application หรือ SMS

จุดเด่น

SMS ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยระบบจะส่ง SMS ถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเข้าหรือออกจากโรงเรียน สามารถส่งข่าวสาร รวมถึงดูข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผลการศึกษา สุขภาพ รวมถึงครูยังสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลได้

RFID เปลี่ยนบัตรประจำตัวนักเรียนธรรมดาที่แสดงข้อมูลทั่วไปให้สามารถเป็นทั้งบัตรเงินสด บัตรซื้ออาหารและบัตรห้องสมุด ให้ All in one ในบัตรเดียว ช่วยบันทึกข้อมูลทั้งหมดของนักเรียน ทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลสุขภาพ ผลการเรียน รวมทั้งรองรับระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ Barrier Gate, CCTV Camera และ RFID Gate ต่าง ๆ

NT ICT Solution & MA (Maintenance)

นอกจากบริการ Netlog และ SMS-RFID แล้ว ยังมี NT ICT Solution & MA (Maintenance) ที่เป็นบริการรวมอยู่ในอินเทอร์เน็ตโรงเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งมีลักษณะบริการดังต่อไปนี้

บริการ

สำหรับ NT ICT Solution & MA (Maintenance) เป็นบริการย่อยที่รวมอยู่ในบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ซึ่งให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ICT และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอโซลูชัน ออกแบบระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และการดูแลหลังการขายตลอด 24/7

รวมถึง Maintenance Service Agreement (MA) คือการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายของโรงเรียน รวมไปถึงระบบการสื่อสารทั้งหมดให้สามารถพร้อมใช้งาน ด้วยการกำหนด Schedual Maintance ที่ได้มาตรฐาน ทำรายงานสภาพอุปกรณ์และระบบอย่างชัดเจน เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประกอบการวางแผนงบประมาณที่เหมาะสมในอนาคต

สรุปเรื่องอินเทอร์เน็ตโรงเรียนโดย NT

บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งบริการที่นอกจากจะช่วยให้มีการเข้าถึงและส่งข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นของครูที่ต้องใช้ในการสอน ไปจนถึงนักเรียนที่ต้องค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนแล้ว ยังทำให้เห็นได้ชัดว่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนยังช่วยจัดเก็บข้อมูลพร้อมนำมาใช้ประโยชน์ทั้งการวิเคราะห์ ประมวลผล แจ้งเตือน ติดตามการใช้ข้อมูลที่ผิดปกติได้อีกด้วย

สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาง NT เรามีทุกบริการครอบคลุมรวมอยู่ในบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น NT Netlog, NT SMS-RFID และ NT ICT Solution & MA (Maintenance) ไม่เพียงเท่านั้น NT ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้ามากที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจต้องการให้ NT ออกแบบและวางระบบการสื่อสารทั้งระบบเล็ก ระบบใหญ่ สามารถติดต่อรับคำปรึกษา หรือรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญของ NT ได้ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ 

Facebook : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

Line@ : @NTSMESolutionBKK

Tel: 02-575-5151

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup