Solution for Education

สถานศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ในหลายมิติไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คุณครู อาจารย์ และบุคลากรในการทำงานที่มีปริมาณมากและซับซ้อนขึ้น  เชื่อมต่อและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมถึงนโยบายของประเทศ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับสถานการณ์เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องบริหารจัดการ


NT Education Solutions คือบริการการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรเพื่อสถานศึกษา ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบต่าง ๆ ในการใช้งานได้ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ วางระบบ ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเก่าและระบบใหม่เข้าด้วยกัน รวมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบการใช้งบประมาณที่มี

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในอาคาร และระหว่างอาคาร

ออกแบบระบบให้กระจายสัญญานได้ครอบคลุมทั่วถึง ด้วยความเร็วในการใช้งานสูงสุดระดับ 10Gbps สามารถผสมผสานทั้งแบบ Wireline, Wireless และ Mobile และปรับเพิ่ม Bandwidth ให้ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อมั่นใจว่า Bandwidth จะเพียงพอต่อความต้องการ การใช้งานที่มักจะสูงขึ้นในเวลากลางวันเช่น การเรียนการสอน

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในอาคาร และระหว่างอาคาร

ออกแบบระบบให้กระจายสัญญานได้ครอบคลุมทั่วถึง ด้วยความเร็วในการใช้งานสูงสุดระดับ 10Gbps สามารถผสมผสานทั้งแบบ Wireline, Wireless และ Mobile และปรับเพิ่ม Bandwidth ให้ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อมั่นใจว่า Bandwidth จะเพียงพอต่อความต้องการ การใช้งานที่มักจะสูงขึ้นในเวลากลางวันเช่น การเรียนการสอน

NT Netlog

บริการ : ออกแบบวิธีการและช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง คอมพิวเตอร์ (Log) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

จุดเด่น : ช่วยให้องค์กรการศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ภายในระบบได้ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบ Log และการจัดเก็บ Log File รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Log File Analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระทำผิดได้อีกด้วย

NT SMS-RFID

บริการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร ใช้งานง่าย ข้อมูลถูกต้อง มีความรวดเร็วแบบเรียลไทม์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Application หรือ SMS

จุดเด่น :
SMS ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารโดยระบบสามารถส่ง SMS ถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเข้าหรือออกจากโรงเรียน สามารถส่งข่าวสาร รวมถึงดูข้อมูลอื่น ๆ เช่นผลการศึกษา สุขภาพ รวมถึงครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ได้

RFID ทำให้บัตรประจำตัวนักเรียนสามารถเป็นทั้งบัตรเงินสด บัตรซื้ออาหารและบัตรห้องสมุด บันทึกข้อมูลทั้งหมดของนักเรียน ทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลสุขภาพ ผลการเรียน รวมทั้งรองรับระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ Barrier Gate, CCTV Camera และ RFID Gate ต่าง ๆ

NT ICT Solution & MA (Maintenance)

บริการ :
ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ICT และอุปกรณ์ต่าง นำเสนอโซลูชัน ออกแบบระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และการดูแลหลังการขายตลอด 24/7

รวมถึง Maintenance Service Agreement (MA) คือการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายของโรงเรียน รวมไปถึงระบบการสื่อสารทั้งหมดให้สามารถพร้อมใช้งาน ด้วยการกำหนด Schedual Maintance ที่ได้มาตรฐาน ทำรายงานสภาพอุปกรณ์และระบบอย่างชัดเจน เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประกอบการวางแผนงบประมาณที่เหมาะสมในอนาคต

Scroll to Top