Resource

NT ใช้ระบบบริหารจัดการและเฝ้าระวังเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และทีมงานเทคนิคในพื้นที่มากกว่า 100 ทีมงาน เพื่อให้การเชื่อมต่อลื่นไหลไม่มีสะดุด
หลักการในการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมห้องเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรวมกันได้อย่างสันติสุข และเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อสังคมที่เปิดกว้างในอนาคต
NT ให้ความสำคัญกับการพัฒน่บริการหลังการขายเป็นอย่างมาก ทีมรับแจ้งปัญหา 24/7 ทีมเทคนิคประจำพื้นที่กว่า 100 ทีม ประสบการณ์กว่า 65 ปี มีการอบรมพนักงาน การวางระบบการจัดการ
Scroll to Top