Solution for SMEs /
Business

Consulting and Customization

Solution Engineer

Sale Officer

Sale Engineer

พิมประไพ สุนทรศารทูล

อโศก เพลินจิต สุขุมวิท
0893018655
pimprapa@nt.ntplc.co.th

บทความ

ข่าวสารธุรกิจองค์กรของเรา

Education in spotlight

สะเต็มศึกษา (STEM Education) การศึกษาสายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ

การบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น การสอนสะเต็มศึกษาประกอบไปด้วยอะไรบ้างสามารถหาข้อมูลได้จากบทความนี้

Solution & How to

รวมเทคนิคธุรกิจ e-Commerce สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย

กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และมีอัตราการใช้จ่ายในการซื้อของออนไลน์สูงขึ้น มาดูกันว่าจะใช้กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดอะไรในการทำการตลาด e-Commerce และสื่อสารออนไลน์ให้โดนใจคนกลุ่มนี้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

Keep in touch

อัปเดทข่าวสารโปรโมชั่นจาก NT ก่อนใคร

Scroll to Top