<link rel="stylesheet" href="/s/62a573.css">

บทความ

บทความ

Education in spotlight
การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างคุณครูผู้สอนและเด็กพิเศษถือว่าเป็น เรื่องสำคัญเด็กพิเศษแต่ละกลุ่มก็ต่างมีแนวทางในการเรียนการสอนที่อาจแตกต่างกัน คุณครูต้องเข้าใจธรรมชาติของน้อง กระตุ้น ให้ความเอาใจใส่
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup