ในปัจจุบันการวางระบบการสื่อสารภายในองค์กรมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการนำโซลูชันเสริมอื่น ๆ มาใช้งานเพื่อให้สอดรับกับการใช้งานของแต่ละส่วน แต่ละหน่วยภายในองค์กร ซึ่งอาจรู้สึกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องยาก

NT มีบริการให้คำปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงโซลูชันต่าง ๆ ทั้งการใช้งานในภาคธุรกิจ และองค์กรการศึกษา ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานตั้งแต่ขนาดเล็กจนกระทั้งถึงระบบขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน โดยมีขั้นตอนในการปฎิบัติงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน เพื่อให้การวางระบบฯ ของลูกค้าออกมาสมบูรณ์และตรงตามความต้องการใช้งานมากที่สุด

Checklist 6 ขั้นตอนในการออกแบบและวางระบบการสื่อสารฯ ของ NT

ตอนที่ 1 : สอบถามความต้องการ (Get Requirements)

ขั้นตอนแรกเริ่มต้นจากการสอบถามความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบนั้น ๆ ของลูกค้า งบประมาณ ข้อกำหนด ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มี ระบบที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ติดตั้ง และสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่จะติดตั้งโดยรวม เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบระบบต่อไป

ตอนที่ 2 : ออกแบบระบบ (Design)

ขั้นตอนที่สองคือการออกแบบระบบโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งานของลูกค้า นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมอื่น ๆ เพิ่มเติม รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมถึงออกแบบระบบให้เชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตอนที่ 3 : ทบทวนระบบ (Review)

ขั้นตอนที่สามเป็นขั้นตอนการทบทวนและตรวจทานข้อเสนอด้านการวางระบบให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงข้อเสนออื่น ๆ ก่อนที่จะนำไปเสนอลูกค้าต่อไป

ตอนที่ 4 : ดำเนินการติดตั้งระบบ (Installation)

ขั้นตอนที่สี่คือการดำเนินการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงควบคุมการติดตั้งโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ช่วยให้วางใจได้ว่าการติดตั้งระบบนั้น ๆ จะเป็นไปด้วยความราบรื่น และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ตอนที่ 5 : ทดสอบระบบ (Test Run)

ขั้นตอนที่ห้าเป็นขั้นตอนในการทดสอบระบบ ก่อนที่จะเปิดให้ใช้ระบบจริง โดยเป็นการทดสอบในหลากหลายสถานการณ์  เพื่อที่เมื่อเปิดให้ใช้ระบบเต็มที่แล้วจะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดลงน้อยที่สุด รวมถึงการปรับแต่งระบบฯ ให้สอดคล้องกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น  

ตอนที่ 6 : ส่งมอบงาน (Project Handover)

ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนในการส่งมอบงานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปกติทาง NT จะช่วยดูแลระบบต่อเนื่องจนกระทั้งหมดระยะเวลาสัญญา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

Consulting and Customization

พิมประไพ สุนทรศารทูล

อโศก เพลินจิต สุขุมวิท
0893018655
pimprapa@nt.ntplc.co.th
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup