<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">

บริการหลังการขาย สิ่งสำคัญที่ NT ไม่เคยหยุดพัฒนา

         กว่า 65 ปีในธุรกิจโทรคมนาคมทำให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และคุณภาพการใช้งานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นเสมือนประตู (Gateway) ในการสื่อสารของประเทศ 

         นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี มีราคาที่เหมาะสมแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ลูกค้าเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ คือ “บริการหลังการขาย” เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งาน  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เนื่องจากการติดต่อสื่อสารที่ติดขัดและแก้ไขได้ช้านั้นอาจหมายถึงการเสียโอกาสทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การบริการหลังการขายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

         NT จึงให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการวางระบบการบริหารจัดการ  การใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่พนักงาน การฝึกอบรมพนักงานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้ธุรกิจหรือการดำเนินกิจการของลูกค้าเกิดสะดุด

NT After Sales Service การดูแลลูกค้าหลังการขายหัวใจสำคัญของการบริการ

         ในปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้นการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยเหตุนี้ NT จึงไม่เคยหยุดพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพบริการ และทักษะในการให้บริการของบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ

 • 24/7 Support บริการการรับแจ้งปัญหาในการใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ผ่านระบบ Call Center 1888 ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งถึงผู้รับผิดชอบ และได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
 • 100 Onsite Teams ทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 100 ทีมงานกระจายตามเขตศูนย์บริการต่าง ๆ เมื่อมีพนักงานเทคนิคประจำอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เดินทางเข้าให้บริการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
พนักงาน NT ลงพื้นที่
 • ประสบการณ์การให้บริการมานานกว่า 65 ปี มีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

         ด้วยเหตุที่ NT เข้าใจเป็นอย่างดีว่าความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การฝึกฝนทักษะ และการบริการหลังการขายคือหัวใจสำคัญในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจดังนั้นจึงมีการจัดตั้ง NT Academy เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริการหลังการขาย 

NT Academy ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อการบริการที่เป็นหนึ่ง

         NT Academy หรือสถาบันวิชาการ NT เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่นำไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้ นอกจากนั้นยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยราชการต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ของพนักงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทางสถาบันมีการจัดการให้ความรู้และฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • เครือข่ายโทรคมนาคม
 • การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยี  
 • การบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการบริการลูกค้า
 • มาตรฐานฝีมือช่าง 
 • ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
สถาบันวิชาการ NT, NT Acadamy

       ในปัจจุบันเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น ทางสถาบันฯ มีการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบอิสระ (Learning Management System) ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยหลักสูตรเหล่านั้นมีตั้งแต่หลักสูตรเบื้องต้นไปจนกระทั่งถึงหลักสูตรขั้นสูง อาทิ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรเกี่ยวกับบรอดแบนด์เทคโนโลยี
 • หลักสูตรการบริหารและการจัดการ 
 • หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
 • หลักสูตรการตลาดและการขาย
 • หลักสูตรการบริการ 

       เมื่อพนักงานมีทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่แล้ว NT เชื่อว่าการที่มีการวางระบบการปฎิบัติงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้เป็นอีกส่วนสำคัญในการให้บริการ 

NT มีขั้นตอนในการตรวจสอบปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนตรวจสอบได้

       เมื่อได้รับแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้า ทางผู้รับเรื่องไม่ว่าจะผ่านจากช่องทางใดก็ตาม เช่น NT Call Center 1888 หรือ NT Service Desk จะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ทีมงานด้านเทคนิคซึ่งประจำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มากกว่า 100 ทีมงาน กระจายตามเขตศูนย์บริการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าบริการลูกค้าตามเขตนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีความรวดเร็ว และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ 

       ในขณะเดียวกันถ้าหากพบปัญหาที่เกินกว่าขอบเขตหรือต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่สูงขึ้นไปอีกทาง NT Service Desk จะติดต่อประสานงานให้กับผู้เชียวชาญ หรือผู้ให้บริการร่วม (Service Partner) ของ NT เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นให้เรียบร้อย ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ในขั้นตอนต่าง ๆ จะมีการบันทึกถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทุกระยะเพื่อการตรวจสอบได้หากเกิดความผิดพลาดในอนาคต หรือนำไปปรับปรุงพัฒนาด้านการบริการหลังการขายต่อไป 

ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหา

NT ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบและแก้ไข

        NT ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการหลังการขายในบางผลิตภัณฑ์ เช่น FTTx เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของระบบและสัญญาณ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้จากศูนย์ควบคุมกลางทางออนไลน์โดยผ่านระบบในการตรวจสอบ และแก้ไขเพื่อความรวดเร็ว สะดวกและทันการ โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไป

ศูนย์บริการมากกว่า 50 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

       ลูกค้าของ NT ถือว่ามีหลากหลายกลุ่มซึ่งบางกลุ่มอาจไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี หรือลูกค้าบางท่านอาจต้องการพูดคุย หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ NT โดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงมีศูนย์บริการ NT (NT Service Center) เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวอยู่ทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน มากกว่า 50 แห่ง

ศูนย์บริการ NT, NT Service Center

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด

       Factory Max เป็นตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ ซึ่งมีสาขาย่อยครอบคลุมเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ

       นอกจากนี้ ยังมีบริการซ่อมสินค้า การลับคม การจัดการระบบขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการรับส่ง-ข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน รวมทั้งให้บริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของลูกค้า อาทิ การอบรมเพื่อความเข้าใจในเทคโนโลยีกระบวนการผลิต บริการทดสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการการผลิตโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์

       บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ ใช้บริการจาก NT หลายรายการ ได้แก่ เลขหมายจดจำง่าย หรือเลขหมายสวย บริการ IP Phone ในระบบ SIP Trunk และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx

         คุณวิทยา ทวีเดช ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด กล่าวถึงความประทับใจเรื่องบริการหลังการขายว่า

       “NT ให้บริการแม้กระทั่งวันเสาร์-อาทิตย์ หรือตอนกลางคืน ทำให้ธุรกิจของเราไม่ขาดตอน การแก้ปัญหาผ่านหน้าเว็บก็ได้รับการตอบรับทุกช่องทาง ขอขอบคุณ NT ที่เข้ามาให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นวางระบบ ไปจนกระทั่งบริการหลังการขาย โดยรวมแล้วมีความประทับใจมากเลยครับ เยี่ยมจริง ๆ”

NT ผู้ใช้บริการธุรกิจ

โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี

       โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 605 คน

       NT เข้ามาช่วยวางโครงสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนด้วยโซลูชัน วางเน็ตเวิร์คภายในอาคาร ระหว่างอาคาร เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกห้องเรียน ทำให้คุณครูสามารถทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       คุณพัชราพร ราชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี กล่าวถึงความคุ้มค่าที่เลือกใช้บริการของ NT ตลอดจนการให้บริการหลังการขายว่า

NT ผู้ใช้บริการการศึกษา

         “อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยด้วย IP Camera กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ หรือระบบ Net Log ที่สามารถกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทั้งครูและนักเรียน

         ประทับใจบริการของ NT ทั้งคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและรวดเร็ว และที่ประทับใจที่สุด คือความใส่ใจในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง”

         NT ยังคงมุ่งมั่นไม่หยุดการพัฒนาบุคลากร และการบริการหลังหารขาย เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ NT Contact Center โทร. 1888
หรือ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/
*เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup