Checklist 6 ขั้นตอนในการออกแบบและวางระบบการสื่อสารสำหรับองค์กรทุกขนาด

        ในปัจจุบันการวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่างมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ใช้งานมีความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการนำโซลูชันเสริมอื่น ๆ มาใช้งานประกอบกันเพื่อให้สอดรับกับการใช้งานของแต่ละส่วน แต่ละหน่วยภายในองค์กร ที่มีความต้องการการใช้งานที่แตกต่าง โดยทุกระบบหรือทุกโซลูชันจะต้องสามารถเชื่อมต่อและทำงานไปด้วยกันได้ 

        แน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ละเอียด และซับซ้อนในการที่จะวางระบบให้ถูกต้องตามหลักการวิศวกรรม รวมถึงให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

ระบบสื่อสาร 

        NT มีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงโซลูชันต่าง ๆ ทั้งการใช้งานในองค์กรธุรกิจ และองค์กรการศึกษาทุกขนาด สามารถปรับได้ตามความต้องการการใช้งานของแต่ละองค์กรตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจนกระทั้งถึงระบบขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน โดยมีขั้นตอนในการปฎิบัติงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน เพื่อให้การวางระบบฯ ออกมาสมบูรณ์และตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานมากที่สุด

6 ขั้นตอนสำคัญในการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ NT

        1. สอบถามความต้องการ (Get Requirements) ขั้นตอนแรกเริ่มต้นจากการสอบถามเพื่อรับทราบความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมนั้น ๆ ของลูกค้า งบประมาณ ข้อกำหนดที่มี ข้อจำกัดต่าง ๆ ระบบที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ติดตั้ง และสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบฯ โดยรวม เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบต่อไป

        2. ออกแบบระบบ (Design) ขั้นตอนที่สองคือการออกแบบระบบฯ โดยทีมปฏิบัติงานนำโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งานของลูกค้า นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมอื่นเพิ่มเติม ออกแบบงานติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมถึงออกแบบระบบให้เชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด

        3. ทบทวนระบบ (Review) ขั้นตอนที่สามเป็นขั้นตอนการทบทวนและตรวจทานข้อเสนอด้านการวางระบบฯ ปริมาณงานต่าง ๆ  พร้อมทั้งแบบงานติดตั้งอุปกรณ์ ให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงตรวจทานข้อเสนออื่น ๆ ก่อนที่จะนำเสนอ หลังจากนำเสนอแล้วถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะปรับแผนการวางระบบฯ สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้

        4. ดำเนินการติดตั้งระบบ (Installation) ขั้นตอนที่สี่คือการดำเนินการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงควบคุมงานการติดตั้งโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานอย่างใกล้ชิด ช่วยให้วางใจได้ว่าการติดตั้งระบบฯ นั้น ๆ จะเป็นไปตามแผนงานที่นำเสนอด้วยความราบรื่น ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

        5. ทดสอบระบบ (Test Run) ขั้นตอนที่ห้าเป็นขั้นตอนในการร่วมตรวจสอบและทดสอบระบบฯ พร้อมกับลูกค้าก่อนที่จะเปิดให้ใช้ระบบฯ จริง โดยเป็นการทดสอบในหลากหลายสถานการณ์ รวมถึงทดสอบระบบสำรอง(ถ้าหากมี)  เพื่อที่เมื่อเปิดให้ใช้ระบบเต็มที่แล้วจะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดลงน้อยที่สุด รวมถึงการปรับแต่งระบบฯ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

        6. ส่งมอบงาน (Project Handover) ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนในการส่งมอบงานที่ติดตั้งแล้วเสร็จและได้รับการทดสอบระบบฯ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจรวมถึงสามารถใช้ระบบฯ นั้น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้โดยปกติแล้ว NT จะช่วยดูแลระบบฯ แก้ไขปัญหา และให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกระทั้งหมดระยะเวลาสัญญา 

วางระบบสื่อสาร NT 6 ขั้นตอน

ทั้งหมด 6 ขั้นตอนนี้อาจสามารถเรียกได้ว่าเป็น Checklist หลักที่ NT ใช้ในการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้ามากที่สุด 

กรณีตัวอย่างการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมของลูกค้า

        เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านกรณีตัวอย่างงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นการวางโครงข่าย Fiber Optic สำหรับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเป็นการให้บริการโครงข่าย Digital Infrastructure มีขอบเขตของงาน (Scope of Work) ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดของงาน ดังนี้

 1. NT เข้ารับการเอกสารรายละเอียดงานพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ
 2. สำรวจพื้นที่จริงเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักการด้านวิศวกรรมและให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภายหน้า
 3. ออกแบบ ทบทวนระบบ และเสนอแผนงานการติดตั้ง ปริมาณงาน พร้อมแนบแบบงานติดตั้งอุปกรณ์ และนำเสนอตามกระบวนการที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด
 4. NT ดำเนินการติดตั้งตามแผนงานที่ได้นำเสนอโดยผ่านการเห็นชอบจากบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้วภายใต้กฎระเบียบของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 5. ภายหลังการติดตั้ง NT ร่วมตรวจสอบงานกับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบงานครบถ้วนและถูกต้อง
 6. NT จัดทำเอกสารส่งมอบงานพร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนแก่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
วางระบบสื่อสารในสนามบินสุวรรณภูมิ

โซลูชันหลักที่นำเสนอให้แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่

 1. โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Optical  Fiber Cable Infrastructure) ดำเนินการวางโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ทุกร้านค้าที่อยู่ในโครงการ ฯ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx บริการ MPLS VPN บริการ IP Phone  และบริการอื่น ๆ ตามที่ร้านค้าร้องขอและบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ รวมทั้งเปิดให้ผู้ให้บริการรายอื่นเช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการประเภทต่าง ๆ แก่ร้านค้าภายในอาคารฯ รวมทั้งมีบริการวงจรสำรอง (Back Up) พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 2. บริการโทรศัพท์ประจำที่ IP-Phone ให้บริการแก่ร้านค้าที่อยู่ภายในโครงการฯ 
 3. บริการวงจรเช่า (Leased Circuit) ความเร็วสูงระบบดิจิตอล เป็นบริการเส้นทางสื่อสารส่วนบุคคลในการรับส่งข้อมูลภาพและเสียง ระหว่างสถานที่ 2 แห่งที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของแต่ละองค์กร  ส่งผ่านข้อมูลแบบ Circuit Switch โดยอาศัยโครงข่าย DDN/SDH/DWDM  ทำให้วงจรมีความปลอดภัยสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลคงที่ตาม Bandwidth ที่ใช้ เพราะไม่มีการแชร์ข้อมูลร่วมกับวงจรอื่น จึงไม่เกิดสภาวะคอขวด (Congestion) โดยปัจจุบันเปิดให้บริการที่ความเร็วตั้งแต่ 9.6Kbps ถึง 100Gbps สามารถรองรับ Interface ชนิดต่าง ๆ เช่น FE, GE, TE, 100GE, STM-1-64, 10GbE, 40GbE หรือ 16G FC
 • ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยสูง สามารถจัดการระบบ QoS (Quality of Service) ได้ รับประกันคุณภาพของการให้บริการ QoS (Quality of Service) 
 • Core Backbone คือเครือข่าย SDH ที่มีลักษณะเป็น Dual Ring ทำให้เครือข่ายหลักมีเส้นทางสำรองทั้งระบบ
 • ระบบเครือข่ายถูกออกแบบให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ และมีระบบ Traffic Management เพื่อช่วยในการตรวจตราการใช้งานในระบบและวางแผนการขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต

การดูแลระบบ การแก้ไขปัญหา และการให้บริการที่นำเสนอให้แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่

 1. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตรวจสอบสถานะและ ดูแลระบบสื่อสารข้อมูล รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ได้เสนอในโครงการนี้แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ส่วนของการแก้ไขปัญหาสื่อสัญญาณ Fiber Optic นั้นบริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานสื่อสัญญาณผู้เชี่ยวชาญประจำการในแต่ละชุมสายหลักที่ให้บริการแก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบฯ จะมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 3. การแก้ไขเหตุเสีย หากบริษัทฯ ได้รับแจ้งเหตุเสียและมีการตรวจสอบว่าเกิดปัญหาจริงบริษัทฯ จะทำการแก้ไขระบบสื่อสารให้กลับคืนตามปกติโดยเร็ว โดยไม่ครอบคลุมเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมขชาติ หรือเหตุจากบุคคลที่สาม 
วางระบบสื่อสารคิงเพาเวอร์

        เป็นที่แน่นอนว่าการปฎิบัติงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับ 6 ขั้นตอนสำคัญในการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจกว่า 65 ปี ความใส่ใจในบริการหลังการขาย ช่วยให้บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบความไว้วางใจให้กับ NT เป็นผู้วางโครงข่าย Fiber Optic สำหรับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ

        NT ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งในแง่เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม และทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานของลูกค้าให้ดีที่สุด
สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ NT ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ NT Contact Center โทร. 1888 หรือ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/ *เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup