<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">

NT เราตอกย้ำความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยระบบการเฝ้าระวัง 24/7

         เมื่อการสื่อสารโทรคมนาคมกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบเสียงเช่น Call Center ของบริษัทต่าง ๆ การรับ-ส่งถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ เป็นต้น โดยปกติแล้วแต่ละรูปแบบของการสื่อสารเหล่านั้นต้องทำงานเชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายถึงเครือข่ายและระบบบริหารจัดการที่รองรับต้องมีความแข็งแกร่ง เสถียร ปลอดภัย ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความครอบคลุมพื้นที่การใช้งานที่ได้มาตรฐาน หรือเมื่อเกิดปัญหาผู้ให้บริการจะต้องติดต่อได้สะดวก ได้รับการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที

         ด้วยเหตุดังกล่าว NT จึงใช้ระบบบริหารจัดการและเฝ้าระวังเครือข่ายการสื่อสารแบบ บูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโครงข่ายและระบบฯ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่มากกว่า 100 ทีมงาน เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบการสื่อสารฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

NT Network Management System

ระบบบริหารจัดการและเฝ้าระวังเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

         การบริหารจัดการและเฝ้าระวังเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการตลอด 24 ชั่วโมง มีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงข่ายการสื่อสารของ NT รวมถึงช่วยพนักงานในการปฎิบัติงานและตรวจสอบระบบฯ  นอกจากนี้ยังช่วยในการแก้ปัญหาได้แม่นยำมากขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โดยเป็นการปฎิบัติในลักษณะของการรวมศูนย์และสั่งการจากศูนย์ควบคุมบริหารจัดการระบบโครงข่ายสื่อสาร (Network Operation Center : NOC) ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการกลางที่มีหน้าที่เฝ้าระวังระบบ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

  • ตรวจสอบระบบ (Monitoring) ทำการตรวจสอบโครงข่ายการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบเครือข่ายฯ ทำงานผิดพลาดหรือเกิดขัดข้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือน เพื่อที่จะดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว หรือก่อนที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ใช้งาน  
  • เฝ้าระวังระบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลและป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือถ้าหากเกิดขึ้นก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันเวลา เช่น เมื่อระบบเคเบิลใยแก้วหรือ FTTx ชำรุด ระบบฯ จะแสดงจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำรวดเร็ว โดยสามารถแก้ไขทางออนไลน์ได้จากศูนย์ควบคุมฯ ส่วนกลาง หรือส่งทีมช่างเทคนิคเข้าไปซ่อมแซมในกรณีที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของสายสื่อสาร หรือเปลี่ยนไปใช้ระบบสำรองชั่วคราวในกรณีที่อาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมยาวนาน เป็นต้น 
  • รับแจ้งเหตุขัดข้องของระบบ และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างาน เช่น ฝ่ายช่าง เจ้าหน้าที่ Call Center หรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพื่อร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ติดตามสถานะของโครงข่ายรวมถึงสถานะการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
  • แสดงสถานะโดยรวมของโครงข่ายการสื่อสารฯ โดยเป็นการนำข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มาเชื่อมโยงและแสดงผล เพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การใช้งาน ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฯ 
  • ประเมินประสิทธิภาพและสถานะของโครงข่ายการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล สถิติปริมาณการใช้ข้อมูล อัตราความหนาแน่นของการใช้ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น จากนั้นนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของ NT ต่อไปในอนาคต  

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

         NT ได้จัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ประจำการเฝ้าระวังระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบฯ ทำงานได้อย่างราบรื่น มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

         หากเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับระบบโครงข่ายฯ เจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าระวังระบบฯ จะทำงานประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งทีมงานเทคนิคที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไข และทีม Call Center/เจ้าหน้าที่ Key Account  ที่ติดต่อนัดหมายกับลูกค้าผู้ใช้งาน เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด 

ทีมงานเฝ้าระวังระบบ

ทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่มากกว่า 100 ทีมงาน

         ทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 100 ทีมงาน กระจายตามศูนย์บริการในเขตต่าง ๆ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทีมงานจะเข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สามารถเดินทางเข้าให้บริการได้รวดเร็ว ประกอบกับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบฯ ส่วนกลาง จึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         โดยทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอทั้งในรายละเอียดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ NT นำมาให้บริการแก่ลูกค้า และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

         รวมถึง NT มีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ ได้ใบรับรอง (Certificate) ด้านระบบไอทีต่าง ๆ ได้แก่ Technology Certificate, Engineering Certificate และ Operation Certificate เพื่อรองรับมาตรฐานของระบบ IT ภายในองค์กรของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐานสากล

ทีม NT งานลงพื้นที่

         คุณวิทยา ทวีเดช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด กล่าวถึงความประทับใจเรื่องบริการของ NT ว่า “NT ให้บริการแม้กระทั่งวันเสาร์-อาทิตย์ หรือตอนกลางคืน ทำให้ธุรกิจของเราไม่ขาดตอน การแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บก็ได้รับการตอบรับทุกช่องทาง ขอขอบคุณ NT ที่เข้ามาให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นวางระบบ ไปจนกระทั่งบริการหลังการขาย โดยรวมแล้วมีความประทับใจมากเลยครับ”

         การทำงานประสานกันระหว่างสามส่วนหลักได้แก่ ระบบบริหารจัดการและเฝ้าระวังเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS) เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่มากกว่า 100 ทีมงาน สามารถตอกย้ำให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่า NT ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้เต็มศักยภาพของโครงข่าย ผู้ใช้บริการมั่นใจในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

         NT ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร และการบริการหลังหารขาย เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ NT Contact Center โทร. 1888 หรือ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/ *เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup