บทความ

บทความ

Tech & Trend, บทความ
Smart Building
Smart Building คือ ระบบอาคารที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้งานทั้งในด้านการบริหารจัดการ และความปลอดภัย
ออกแบบระบบเครือข่าย
ออกแบบระบบเครือข่าย คือ การออกแบบระบบเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันทรัพยากรกันได้ภายในองค์กร และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Smart Mobility
การเดินทาง และขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) คืออะไร ทำความรู้จักกับการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ
Smart Hospital
Smart Hospital คือระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้มีการจัดการ การบริการที่รวดเร็ว และปลอดภัย
Smart Living
ในปัจจุบัน Smart Living ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ที่เห็นได้บ่อย ๆ ในขณะนี้คือการนำมาใช้กับที่อยู่อาศัยหรือ Smart Home โดยอาจมีการกล่าวว่าเป็นบ้านแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย
smart energy
Smart Energy ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแหล่งพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคต เป็นกลุ่มธุรกิจ และเทคโนโลยีจากคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมสร้างสมดุลการผลิต และการใช้พลังงานให้มั่นคง
Smart Grid คือ?
Smart Grid หรือสมาร์ทกริดคือระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่นำเทคโนโลยีและระบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้การใช้ไฟฟ้านั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
smart city
แนวคิด Smart City ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมในเมืองในด้านอะไรบ้าง แล้วการพึ่งพาเทคโนโลยีจะมีข้อดีกับข้อจำกัดในด้านใดบ้าง ดูเพิ่มเติมที่นี่
Log File หรือ การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่จะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ และอื่น ๆ ของข้อมูล
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup