บทความ

บทความ

Inbound Marketing, Knowledge
NT Knowledge Sharing I สรุปรวบยอด Inbound Marketing ทั้งหมด
NT Knowledge Sharing I เรียนรู้ 5 เทคนิคในการทำ Inbound Marketing ได้แก่ การเจาะเข้าถึงเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ ใช้ข้อมูลให้เป็นเพราะ Information is Power ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากกรณีศึกษา รวมถึงการใช้ Outbound Marketing ประกอบกันไป
NT Knowledge Sharing I หลักของ Inbound Marketing คือการทำการตลาดโดยการดึงดูดคนเข้ามาหาแทนการเข้าไปหา โดยการส่งเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร (Content) ที่ใช่ออกไปสู่ลูกค้าในเวลาที่ใช่ โดยเนื้อหานั้นจะต้องมีคุณค่า ตรงกับความสนใจ และสุดท้ายทำให้เกิดยอดขาย
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup