Education in spotlight

Education in spotlight

edtech
รู้จัก EdTech หรือ Educational Technology ที่เข้ามาเปลี่ยนเกมธุรกิจการศึกษาแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้เรียน พร้อมยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับโลก
ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom เป็นหนึ่งในการนำเครื่องมือแห่งศตวรรษที่ 21 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวงการศึกษาไทย ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยบูรณาการความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
smart classroom
Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
E-learning กลายมาเป็นทางเลือกหลักในช่วงที่ผ่านมา สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกสบายทั้งผู้เรียนและผู้สอน จึงตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่อย่างลงตัว
E-learning กลายมาเป็นทางเลือกหลักในช่วงที่ผ่านมา สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกสบายทั้งผู้เรียนและผู้สอน จึงตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่อย่างลงตัว
ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญ NT SMS-RFID ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษา เหมาะกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน
การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างคุณครูผู้สอนและเด็กพิเศษถือว่าเป็น เรื่องสำคัญเด็กพิเศษแต่ละกลุ่มก็ต่างมีแนวทางในการเรียนการสอนที่อาจแตกต่างกัน คุณครูต้องเข้าใจธรรมชาติของน้อง กระตุ้น ให้ความเอาใจใส่
หลักการในการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมห้องเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรวมกันได้อย่างสันติสุข และเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อสังคมที่เปิดกว้างในอนาคต
การบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น การสอนสะเต็มศึกษาประกอบไปด้วยอะไรบ้างสามารถหาข้อมูลได้จากบทความนี้
ก้าวทันยุคดิจิทัล ไปพร้อมกับ Solution เพื่อการศึกษา ที่พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาโดยเฉพาะ
ก้าวทันยุคดิจิทัล ไปพร้อมกับ Solution เพื่อการศึกษา ที่พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาโดยเฉพาะ
NT BEYOND EDUCATION การให้บริการในภาคการศึกษาของไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
เรียนรู้และทำความเข้าใจการสอบ GED วางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการศึกษาอเมริกัน (GED) อย่างมีประสิทธิภาพ
NT BEYOUD EDUCATION การให้บริการในภาคการศึกษาของไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup