<link rel="stylesheet" href="/s/62a573.css">

บทความ

บทความ

Solution & How to
NT ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ทำงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อบูรณาการการทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลักทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup