<link rel="stylesheet" href="/s/62a573.css">

บทความ

บทความ

Tech & Trend
อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาชุมชนให้กลายเป็น Smart City (เมืองอัจฉริยะ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup