บริการ Cloud

รู้จัก Cloud Service คืออะไร? ตัวช่วยยกระดับธุรกิจให้ติดปีก

         Cloud Service มีบทบาทในโลกธุรกิจสูงขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา และทวีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ บริการ Cloud เป็นทางเลือกใหม่ของการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เพราะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บจำนวนมากส่งผลให้ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อ Hardware หรือการว่าจ้างพนักงานมาดูแลการจัดเก็บข้อมูล  

Cloud คืออะไร

         ผู้ที่เพิ่งทำความรู้จัก Cloud อาจจะเคยใช้บริการนี้ในรูปของพื้นที่รับฝาก หรือการรับ-ส่งไฟล์บนอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้งาน Email, Google Drive หรือการเก็บข้อมูลบนสมาร์ทโฟน บริการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในประเภทของบริการ Cloud เท่านั้น แต่บริการ Cloud มีความหมายและความสำคัญกว้างกว่านั้น

         Cloud หรือ Cloud Computing เป็นระบบที่ช่วยให้การใช้งานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบการเก็บข้อมูล การติดตั้งฐานข้อมูล หรือระบบภายในเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับเพิ่ม หรือลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลได้ตามการใช้งานจริง ยืดหยุ่นได้ทุกเวลา ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

         Cloud จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่ตอบโจทย์ธุรกิจ รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เทคโนโลยีดังกล่าวมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

         Gartner Inc. ซึ่งเป็นบริษัทวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหรัฐอเมริกา ได้ประเมินภาพรวมของบริการ Cloud ว่ามีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 2562-2568 โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 21 ต่อปี เนื่องจากแทบทุกประเภทธุรกิจมีความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อโลกเข้าสู่ยุค IoT อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

บริการ Cloud

ประเภทของบริการ Cloud

Cloud Service สามารถแบ่งรูปแบบการใช้งานออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

         Private Cloud

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ภาครัฐ องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ Private Cloud มีความปลอดภัยเป็นพิเศษเพราะเป็นระบบแบบปิดพนักงานจะต้องระบุตัวตนก่อนการเข้าใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท และเนื่องจากเป็นระบบส่วนตัวทำให้มีความเร็วมากกว่าระบบ cloud ประเภทอื่น ๆ

         Public Cloud

เป็นบริการที่นำจุดเด่นของ Cloud สองประเภทแรกมารวมกัน ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถปรับการจัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ เช่น เก็บข้อมูลทั่วไปไว้ใน Public Cloud และเก็บข้อมูลสำคัญไว้ใน Private Cloud เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง Hybrid Cloud จึงเป็นบริการ Cloud ที่มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการ

         Hybrid Cloud

บริการ Cloud ประเภทนี้เหมาะกับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดใหญ่สามารถเก็บข้อมูลภายในบริษัท และมีระบบที่พนักงานสามารถใช้ร่วมกันได้ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากสามารถเลือกใช้บริการแบบรายเดือน หรือรายปีขึ้นอยู่กับสเกลการใช้งานของธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม หรือลดขนาดของ Cloud ได้ตามความต้องการ Public Cloud จะเป็นการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของ Cloud ทั้งนี้ ควรเลือกผู้ให้บริการ Cloud ที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อดีของระบบ Cloud

5 ข้อดีของการใช้บริการ Cloud

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย

         ก่อนหน้าที่ธุรกิจจะหันมาใช้ Cloud มักมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก เช่น ค่าจ้างฝ่าย IT ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น เมื่อหันมาใช้บริการ Cloud จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำเงินไปใช้พัฒนาธุรกิจในด้านอื่นแทน

2. ปรับได้ตามความต้องการ

         บริการ Cloud สามารถปรับขนาดได้ตามการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ช่วงที่มีการใช้งานมากก็สามารถปรับปริมาณเพิ่มได้ทันที สะดวกกว่าการรอฝ่าย IT มาปรับ Server ถึงจะใช้งานเพิ่มได้ซึ่งทำให้เสียเวลา ข้อดีนี้ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้บริการ Cloud กันมากขึ้น

ข้อดีของระบบ Cloud

3. ไม่ต้องกลัวระบบจะล่ม

         ธุรกิจที่เก็บข้อมูลไว้เองใน Server อาจเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อย่างเช่น ถูกแฮกข้อมูล หรือเกิดภัยพิบัติ ที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ การใช้บริการ Cloud ตัดความเสี่ยง ลดความกังวลกับปัญหาที่เหนือการควบคุมเหล่านี้ได้ เพราะมีระบบการสำรองข้อมูลขนาดใหญ่

4. ใช้งานสะดวก

         ธุรกิจจะราบรื่น คล่องตัวมากขึ้นเพราะระบบ Cloud ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้ง WFH สามารถดึงข้อมูลมาทำงานพร้อมกันได้อย่างราบรื่น โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงของ NT ที่มีความเสถียร ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

5. มีความปลอดภัย

         ความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล เป็นหัวใจสำคัญธุรกิจ ยิ่งธุรกิจที่มีการจัดเก็บข้อมูลในแพลตฟอร์มของตนเองจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลระบบ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูล ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะบริการ Cloud มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยส่งเสริม Cyber Security มีระบบ Backup พร้อมนำกลับมาใช้ได้ และมีบริการดูแลเมื่อเกิดปัญหาบริการ Cloud จึงเป็นการเสริมเกราะป้องกันด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของธุรกิจ

Cloud Service 

NT Solution มีบริการ Cloud ให้เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น

  • NT CCTV on Cloud บริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับธุรกิจที่เน้นหนักเรื่องความปลอดภัย และไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะสูญหายเพราะจะมีการเก็บข้อมูลบน Cloud ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เรียกย้อนกลับมาดูได้ตลอด
  • NT Cloud WAN บริการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานสาขา และสำนักงานใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในองค์กร
  • Panda Cloud Service บริการระบบป้องกันภัยคุกคามจากไซเบอร์ เป็นต้น

         บริการ Cloud ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ช่วยให้ระบบการใช้งานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการยกระดับให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

สอบถามบริการและแพ็กเกจ NT Solution ได้ที่ Contact Center เบอร์ 1888
หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.nt-metro-service.com/contact-us 

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup