<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">

ให้การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องง่ายด้วย NT SMS-RFID

         โครงข่ายการสื่อสารและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษายุคดิจิทัลทั้งในด้านการเรียนการสอน และยังช่วยพัฒนาศักยภาพงานบริหารจัดการซึ่งมีทั้งรายละเอียดปลีกย่อยและความละเอียดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารบุคลากร การดูแลอาคารสถานที่ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาการของนักเรียน การบันทึกข้อมูลทะเบียนของนักเรียน รวมทั้งระบบความปลอดภัยของนักเรียน

         เดิมการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียนอาจทำได้เพียงแค่ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตูเข้าออก ตามอาคารสำคัญ หรือตามจุดอับต่าง ๆ ซึ่งอาจได้เพียงแค่ภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้นทำให้การจัดการด้านระบบความปลอดภัยของนักเรียน รวมไปถึงการเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น โดย NT SMS-RFID คือ โซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการนี้

NT SMS-RFID สะดวก ใช้ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ

         NT SMS-RFID เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร เหมาะกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน และการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน

         จุดเด่นของ NT SMS-RFID คือการใช้งานง่าย ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็วแบบเรียลไทม์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางทางการสื่อสารต่าง ๆ  ได้แก่ แอปพลิเคชัน และ SMS 

ระบบ SMS-RFID

โดย NT SMS-RFID ให้บริการหลัก 2 ประเภท ได้แก่

1. บริการ SMS: เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยระบบสามารถส่ง SMS ถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเข้าหรือออกจากโรงเรียนเมื่อนักเรียนแตะบัตร สามารถส่งข่าวสารของโรงเรียนถึงผู้ปกครอง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผลการศึกษา สุขภาพ รวมถึงการที่คุณครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ได้

2. บริการ RFID: อาจเรียกได้ว่าบัตรประจำตัวนักเรียนอัจฉริยะ สามารถทำให้บัตรประจำตัวฯ เป็นทั้งบัตรเงินสด บัตรซื้ออาหารและบัตรห้องสมุด บันทึกข้อมูลทั้งหมดของนักเรียน ทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลสุขภาพ ผลการเรียน การขอยืมหนังสือจากห้องสมุด รวมทั้งรองรับระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ Barrier Gate, CCTV Camera และ RFID Gate ต่าง ๆ

         ซึ่งทั้ง 2 โซลูชันนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ เช่น เมื่อนักเรียนแตะบัตรประจำตัวเข้าหรือออกจากโรงเรียนระบบจะส่ง SMS หรือการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองโดยอัตโนมัติ

NT SMS-RFID มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการการใช้งานของคุณครู และโรงเรียน

1. ทะเบียนข้อมูลนักเรียน

 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของนักเรียนได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค้นหาข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน รายห้องหรือรายบุคคล
 • สามารถถ่ายรูปหรือเปลี่ยนรูปนักเรียนได้

2. ข้อมูลสุขภาพ

 • บันทึกพัฒนาการสุขภาพของนักเรียน อาทิ ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน เป็นต้น
 • บันทึกกิจกรรมสุขภาพของนักเรียน อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ เป็นต้น
 • ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลพัฒนาการสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. การลงเวลาเข้า-ออกของนักเรียน เพื่อความปลอดภัย

 • กำหนดเวลาเข้า-ออกโรงเรียน วันหยุดของโรงเรียน และเวลาเรียนเฉพาะห้อง เป็นต้น
 • สามารถลงเวลาล่วงหน้าหรือย้อนหลังการลา กรณีนักเรียนขาดเรียนไปทำกิจกรรมต่าง ๆ
 • ตรวจเช็กการเรียนแบบเรียลไทม์ และป้องกันนักเรียนลงเวลาแทนกัน
 • ทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline ในกรณีอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องอ่านบัตรสามารถเก็บข้อมูลในตัวเอง และจะส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาทำงานตามปกติ 
 • แจ้งเวลาเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียนแบบเรียลไทม์ไปยังผู้ปกครอง ด้วยการส่ง SMS ส่วนในกรณีที่นักเรียนลืมบัตร สามารถแจ้งคุณครูเพื่อดำเนินการลงเวลาด้วยโปรแกรม TSM แทนการแตะบัตรได้
RFID Gate

4. ผลการเรียน

 • บันทึกเกรดเฉลี่ยของนักเรียน
 • ดูรายงานข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • ดูรายงานสรุปผลการเรียนของนักเรียน
 • ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ

 • กล้องวงจรปิด CCTV
 • Barrier Gate
 • RFID Gate

ประโยชน์ที่ผู้ปกครองและโรงเรียนได้รับ

ผู้ปกครอง

 • ได้รับ SMS แจ้งเวลาเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียนทันทีที่นักเรียนแตะบัตร เพิ่มความอุ่นใจ
 • ได้รับ SMS แจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 • สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนทั้งด้านสุขภาพ การเรียน และอื่น ๆ

ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 • แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนโดยการส่ง SMS ให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน
 • ส่ง SMS แจ้งการบ้านของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบได้
 • ดูข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทันที
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • สรุปรายงานของฟังก์ชันต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและงานบริหารจัดการในอนาคต
โรงเรียนปลอดภัย

         NT ยังมีโซลูชันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถาบันการศึกษา นอกจากความปลอดภัยในชีวิตแล้ว ความปลอดภัยอีกประการหนึ่งคือความปลอดภัยของข้อมูลจากการใช้อินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา 

NT Smart In Building Wi-Fi Solution

         การวางระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสําหรับภายในอาคาร พร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์มาตรา 26 ว่าด้วยองค์กรที่ให้บริการ Wi-Fi ต้องเก็บข้อมูล Log file เป็นเวลา 90 วัน วางระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ Telco Grade กระจายสัญญาณได้ดี แม้ใช้งานพร้อมกันหลายคนมีหน้า Log-in มาตรฐาน ไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบ รวมถึงบริการด้านบริหารจัดการข้อมูลตามเงื่อนไข พ.ร.บ. และรับผิดชอบประสานงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการละเมิด ดูแลตลอดการใช้งาน หากอุปกรณ์มีปัญหาสามารถเปลี่ยนทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย     

NT Netlog

         ออกแบบวิธีการและช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ช่วยให้องค์กร หรือสถานศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในการจัดหาระบบ Log โดยไม่ต้องลงทุนจัดหาระบบเพื่อการจัดเก็บ Log File รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Log File Analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระทำผิดได้อีกด้วย 

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี

         โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 605 คน

         NT เข้ามาช่วยวางโครงสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนด้วยโซลูชัน วางเน็ตเวิร์กภายในอาคาร ระหว่างอาคาร เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกห้องเรียน ทำให้คุณครูสามารถทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         คุณพัชราพร ราชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี กล่าวถึงความคุ้มค่าที่เลือกใช้บริการของ NT ว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยด้วย IP Camera กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ หรือระบบ Net Log ที่สามารถกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทั้งครูและนักเรียน

         “ประทับใจบริการของ NT ทั้งคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและรวดเร็ว และที่ประทับใจที่สุด คือความใส่ใจในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง”

ระบบเพื่อโรงเรียนปลอดภัย

         เทคโนโลยีช่วยให้งานบริหารจัดการเป็นเรื่องสะดวก ง่าย รวดเร็ว และช่วยให้ผู้ปกครองรู้สึกวางใจในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานเมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียน NT มีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาในการวางแผนระบบที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละสถานศึกษา พร้อมบริการดูแลหลังการขายตลอดระยะเวลาสัญญา ทำให้การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องง่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ NT Contact Center โทร. 1888
หรือ https://nt-metro-service.com/nt-education-solution-expert

*เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup