บทความ

บทความ

Solution & How to
NT สนับสนุนแนวคิด Smart Government ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยง่ายและสะดวก
NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup