NT BEYOND EDUCATION คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง ?

            การสร้างประชากรที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานและแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต้องมีการพัฒนาประชากรในหลายๆ ด้าน หัวใจสำคัญของการปูพื้นฐานคุณภาพของคนในประเทศ คือ “การศึกษา” ซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนจะต้องได้รับตามรัฐธรรมนูญที่ได้ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย [1]

            ในปัจจุบัน การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียน เมื่อโลกเปลี่ยน การศึกษาก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย เทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากสำหรับการศึกษาของเด็กไทย จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการระบาดที่รุนแรงและสร้างผลกระทบมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก จากเหตุการณ์ครั้งนี้ การสื่อสารผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในแทบทุกมิติ มิติการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต่างก็ต้องมีเครื่องมือสื่อสารเป็นอุปกรณ์การเรียนแทบทุกบ้าน เพราะมีความจำเป็นต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนการเดินทางไปโรงเรียน

            ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเรียนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของ “ระบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต” เนื่องด้วยปัจจัยดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้บทเรียนและข้อมูลสำคัญ ๆ จากครูผู้สอน และในทางเดียวกันครูผู้สอนก็จำเป็นต้องพึ่งพาระบบการสื่อสารดังกล่าวเพื่อทำการถ่ายทอดบทเรียนให้นักเรียนเช่นเดียวกัน

            จากเหตุผลดังกล่าว NT จึงได้พัฒนาบริการพิเศษ NT BEYOND EDUCATION ที่มุ่งเน้นการให้บริการภาคการศึกษาของไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยทีมดูแลผู้เชี่ยวชาญจาก NT ที่เข้าถึง ใกล้ชิดและใส่ใจในการบริการ โดยมีบริการที่น่าสนใจ ดังนี้

            1. NT Smart in Building Wi-Fi Solution คือ โซลูชั่นของระบบการวางอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายภายในอาคาร ทาง NT ได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบอย่างดีตามพรบ. คอมพิวเตอร์ ที่จะมีการให้บริการ Wi-Fi และมีการดำเนินการเก็บข้อมูล Log file เอาไว้เป็นเวลาทั้งหมด 90 วัน มีการวางระบบของอุปกรณ์กระจายสัญญาณในระดับ Telco Grade ที่จะช่วยให้การกระจายสัญญาณเป็นไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าจะมีผู้ใช้หรือ User เข้ามาใช้บริการพร้อมกันหลายๆ คน โดยมีหน้าต่างสำหรับการ Log-in ที่ออกแบบได้อย่างมีมาตรฐานสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นไปตามเงื่อนไขของพรบ. คอมพิวเตอร์

            ความโดดเด่นของระบบนี้คือ สามารถแจ้งและประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดระบบ พร้อมกับมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ในทันทีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งระบบนี้จะเหมาะอย่างมากสำหรับหอพักนักศึกษา ออฟฟิศ โรงแรมหรือโฮสเทล ที่มักจะมีจำนวนของผู้เข้ามาใช้บริการ Wi-Fi เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน

            2. NT ICT Solution & MA เป็นการให้บริการในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT อย่างครบวงจร โดยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการวางแผน การนำเสนอข้อมูลโซลูชั่น การออกแบบระบบ ติดตั้ง และการทดสอบ ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขาย 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง MA หรือ Maintenance Service Agreement ที่จะช่วยดูแลรักษาตัวอุปกรณ์ทางด้าน ICT และการจัดการต่าง ๆ เพื่อให้ระบบมีความเสถียรพร้อมใช้งานได้อย่างตลอดเวลา และให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT อีกด้วย

            จุดแข็งสำหรับระบบนี้คือ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากว่า 65 ปี พร้อมด้วยทีมงานกว่า 100 ทีม ทั่วพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะทำหน้าที่ติดตั้งบริการ และดูแลหลังการขาย รวมทั้งทีมงานช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเฝ้าระวังอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับสถานศึกษาต่างๆ ที่ต้องการจะให้มีการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและครบวงจร

            นอกจากนี้ NT ยังมีโซลูชั่นพิเศษสำหรับการติดตั้งระบบ และให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ความไว้วางใจ
NT ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนหลายแห่งในเรื่องการออกแบบ วางระบบ ดูแลให้คำปรึกษาด้านระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต เช่น

            โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา “พรตพิทยพยัต” ประเภทสหศึกษา ขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนกว่า 2,900 คน คือหนึ่งในลูกค้าภาคการศึกษาที่ได้ไว้วางใจให้ NT เข้ามาช่วยดูแลบริการระบบการสื่อสาร โดย คุณปิยพงษ์ กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้กล่าวไว้ว่า “สำหรับความประทับใจ ที่มีต่อ NT คงเป็นความใส่ใจดูแลและการแก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทางทีม NT ก็จะมีการ Remote control เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ก่อนซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและช่วยให้ทางโรงเรียนสามารถกลับมาใช้งานบริการต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

โดยในปัจจุบันทางโรงเรียนมีเป้าหมายความท้าทายการพัฒนาโรงเรียนในด้านระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ ได้แก่

            1. การเพิ่มประสิทธิภาพ Wi-Fi ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน เนื่องจากการทำงานและการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นคุณครู บุคลากร หรือนักเรียนที่ส่วนมากมี Smart Phone ติดตัว ทำให้ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนมีปริมาณสูงขึ้นตามไปด้วย

            2. เป้าหมายในการลดปริมาณกระดาษ เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดสรรงบจำนวนมากไปกับกระดาษสำหรับผลิตเอกสารแก่นักเรียนและบุคลากร ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณและทรัพยากร แต่การจะก้าวไปสู่ Paperless School ได้นั้น พื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตและ Storage Cloud สำหรับเก็บข้อมูลก็เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องให้ความสำคัญ อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนรู้สึกอุ่นใจที่ได้รับการดูแลและคำแนะนำจาก NT ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีบริการหลังการขายที่น่าประทับใจ

            นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนขยายโอกาส ตั้งอยู่กลางชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 แม้ว่าขนาดพื้นที่จะมีจำกัดแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของอดีตผู้อำนวยการที่บริหารงานมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ถูกจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมในการดูแลนักเรียนกว่า 2,250 คน

            คุณยุรี อินทรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กล่าวว่า “เรามีความประทับใจในสินค้าและบริการของ NT ในหลายส่วน โดยเฉพาะการบริการที่มีความรวดเร็วในการเข้ามาแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ทาง NT มีการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีอยู่เสมอ ช่วยดูแลให้คำแนะนำเป็นอย่างดี อีกทั้งในส่วนของความเสถียรของอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรค่อนข้างมากทำให้ทางโรงเรียนสะดวกในการใช้งาน”

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการสื่อสารอื่น ๆ อีก ได้แก่

            1. ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่มีความเสถียรและครอบคลุมทั่วพื้นที่
            2. ระบบเก็บข้อมูลสำรองไฟล์ Cloud Storage เพื่อเก็บข้อมูลส่วนกลางของโรงเรียน
            3. ระบบความปลอดภัยของกล้อง CCTV

NT BEYOND EDUCATION เหมาะกับใครบ้าง

            NT BEYOND EDUCATION ถูกออกแบบมาเพื่อการให้บริการแก่กลุ่มภาคการศึกษา อาทิ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หอสมุด เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับกลุ่มภาคการศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามการบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ผ่านทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล หรือสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com

แหล่งอ้างอิง
[1] https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=539&filename=doct

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup