6 ขั้นตอนที่ควรรู้สำหรับการออกแบบและวางระบบการสื่อสารขององค์กรขนาดต่าง ๆ

            เมื่อพูดถึงการวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม มีปัจจัยหลายข้อที่ทำให้การวางระบบดังกล่าวสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหนึ่งในนั้นคือหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องการวางระบบดังกล่าว หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องการวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมจะต้องมีความพร้อมในหลายประการ เช่น มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มีกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแผนงานที่รัดกุม รวมทั้งมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ ทั้งนี้เนื่องจากในการวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น มีความละเอียด สลับซับซ้อน มีความต้องการใช้งานที่หลากหลาย มีการรักษาความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล และอาจจะต้องมีโซลูชั่นหรือแนวทางเสริมเพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน

            ด้วยการทำงานที่ต้องอาศัยความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ NT มี 6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ดังนี้ [1]

            1. สอบถามความต้องการ (Get requirement) ขั้นตอนแรกของการทำงานคือ การสอบถามความต้องการจากลูกค้า ซึ่งหมายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนั่นเอง นอกจากนี้แล้ว ยังมีเรื่องของงบประมาณ ข้อกำหนด ข้อจำกัดต่างๆ ของระบบฯ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงระยะเวลาในการทำงาน อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจสถานที่ติดตั้ง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อใช้ในการออกแบบระบบฯ ต่อไป

            2. ออกแบบระบบ(Design) เมื่อทางทีมงานได้ข้อมูลครบถ้วน ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลนั้นมาออกแบบระบบปฏิบัติการโดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยออกแบบระบบฯ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ออกแบบอุปกรณ์ติดตั้ง ออกแบบระบบฯ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบฯ เดิมได้ รวมทั้งนำเสนอโซลูชั่นต่าง ๆ ที่เหมาะสม

            3. ทบทวนระบบ (Review) ขั้นตอนต่อมาคือ การทบทวนและตรวจทานข้อเสนอด้านการวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ปริมาณงานต่างๆ รวมถึงงานออกแบบด้านการติดตั้งอุปกรณ์ และอื่นๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน หลังจากนั้นจึงนำเสนอแผนงานทั้งหมดแก่ลูกค้า และหากมีการปรับเปลี่ยนแผนวางระบบฯ หรือข้อเสนอต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้

            4. ดำเนินการติดตั้งระบบ (Installation) หลังจากมีการปรับเปลี่ยนแผนวางระบบฯ รวมทั้งข้อเสนออื่น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการติดตั้งระบบฯ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งมีวิศวกรผู้ชำนาญมาควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าการติดตั้งระบบฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และหากมีปัญหาใด ๆ ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

            5. ทดสอบระบบ (Test Run) เมื่อทำการติดตั้งระบบฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนเปิดใช้ระบบฯ จริง จะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบระบบเสียก่อน ซึ่งการทดสอบระบบนี้จะเป็นการทดสอบในหลากหลายสถานการณ์ รวมถึงทดสอบระบบสำรอง (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อสังเกตปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนเปิดใช้ระบบฯ จริง รวมถึงการปรับแต่งระบบฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

            6. ส่งมอบงาน (Project Handover) ขั้นตอนสุดท้ายคือ การส่งมอบงานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยและผ่านการทดสอบแล้วให้แก่ลูกค้า รวมถึงจะมีการฝึกอบรมการใช้งานของระบบฯ แก่พนักงานของลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานของระบบฯ สามารถใช้ระบบฯ ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยทาง NT จะเป็นผู้ช่วยดูแลระบบฯ ทั้งหมด รวมทั้งคอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดระยะเวลาตามสัญญา

ตัวอย่างของการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมของลูกค้า

            จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจขั้นตอนของการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น NT ขอนำเสนอหนึ่งในหลายๆ ตัวอย่างของการวางระบบฯ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเห็นภาพได้ชัดเจน นั่นคือ การวางโครงข่าย Digital Infrastructure ให้กับบริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีพื้นที่ภายในตัวอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

            1. NT เข้ารับเอกสารรายละเอียดความต้องการของลูกค้า พร้อมกับเงื่อนไขต่าง ๆ จากบริษัทฯ
            2. NT เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งระบบฯ เพื่อนำมาวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามหลักด้านวิศวกรรมและให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
            3. NT ออกแบบระบบฯ ทบทวนข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งนำเสนอแผนงานติดตั้ง ปริมาณงาน แบบงานติดตั้งอุปกรณ์ แก่บริษัทฯ รวมทั้งปรับแก้งานตามความต้องการของบริษัทฯ
            4. NT ดำเนินการติดตั้งระบบฯ ตามแผนงานที่วางไว้ ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ
            5. NT ร่วมทำการทดสอบระบบฯ กับบริษัทฯ หลังจากติดตั้งระบบฯ เสร็จเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการส่งมอบงาน
            6. NT จัดทำเอกสารส่งมอบงานพร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนแก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ NT ได้นำเสนอโซลูชั่นหลักให้แก่บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

            1. โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable Infrastructure) โดยทาง NT ได้มีการดำเนินการวางโครงข่ายใยแก้วนำแสง หรือ Optical Fiber Cable ให้กับทุกร้านค้าที่อยู่ในโครงการฯ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx บริการ MPLS VPN บริการ IP Phone และบริการอื่นๆ ตามที่ร้านค้าร้องขอและบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ นอกจากนี้ NT ยังเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นเช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัทฯ ได้อีกด้วย เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการประเภทต่าง ๆ แก่ร้านค้าภายในอาคารฯ รวมทั้งมีบริการวงจรสำรอง (Back Up) พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
            2. ร้านค้าที่อยู่ภายในโครงการฯ ได้รับการบริการในส่วนของโทรศัพท์ประจำที่ IP-Phone
            3. บริการวงจรเช่า (Leased Circuit) ความเร็วสูงระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นบริการเส้นทางสื่อสารส่วนบุคคลในการรับส่งข้อมูลภาพและเสียงระหว่างสถานที่ 2 แห่งที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของแต่ละองค์กร โดยมีการส่งผ่านข้อมูลแบบ Circuit Switch ที่อาศัยโครงข่าย DDN/SDH/DWDM ทำให้วงจรมีความปลอดภัยสูง และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลคงที่ตาม Bandwidth ที่ใช้ เนื่องจากไม่มีการแชร์ข้อมูลร่วมกับวงจรอื่น จึงไม่ทำให้เกิดสภาวะคอขวด (Congestion) ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้บริการที่ความเร็วตั้งแต่ 9.6Kbps ถึง 100Gbps โดยสามารถรองรับ Interface ชนิดต่างๆ เช่น FE, GE, TE, 100GE, STM-1-64, 10GbE, 40GbE หรือ 16G FC

                        • ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยสูง สามารถจัดการระบบ QoS (Quality of Service) ได้ รับประกันคุณภาพของการให้บริการ QoS (Quality of Service)
                        • Core Backbone คือเครือข่าย SDH ที่มีลักษณะเป็น Dual Ring ทำให้เครือข่ายหลักมีเส้นทางสำรองทั้งระบบ
                        • ระบบเครือข่ายถูกออกแบบให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ และมีระบบ Traffic Management เพื่อช่วยในการตรวจตราการใช้งานในระบบและวางแผนการขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต

จากที่กล่าวมาทั้งหมด NT ยังมีการนำเสนอในส่วนของการดูแลระบบ การแก้ไขปัญหา และการให้บริการให้แก่บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

            1. NT มีการเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบสถานะ ดูแลระบบสื่อสารข้อมูล และให้บริการต่างๆ แก่บริษัทฯ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตามที่ได้นำเสนอแก่บริษัทฯ
            2. NT มีการเตรียมทีมงานสื่อสัญญาณสำหรับแก้ไขปัญหาสัญญาณประจำการในแต่ละชุมสายหลักที่ให้บริการแก่บริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบฯ จะคงความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด
            3. NT จะทำการแก้ไขระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานตามปกติให้เร็วที่สุด หากได้รับการแจ้งเหตุว่ามีข้อขัดข้องในการใช้งาน ทั้งนี้ ยกเว้นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจากบุคคลที่สาม เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งจาก NT จะช่วยทำให้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามการบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ผ่านทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล หรือสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com

แหล่งอ้างอิง
[1] https://nt-metro-service.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/resource/checklist-6-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup