<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">

ลดภาระการจัดเอกสารของภาครัฐ ด้วยทีมให้คำปรึกษา จาก NT Smart Government

            นโยบาย Thailand 4.0 มุ่งเน้นพัฒนาประเทศโดยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม” เป็นการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก รวมทั้งเป็นการเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจที่จะก้าวเข้ามา หนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศตามนโยบายดังกล่าวคือ การจัดระบบและปรับทิศทางการทำงานของหน่วยงานรัฐให้มีความคล่องตัว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

            “งานเอกสาร” ถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานรัฐ เนื่องจากการใช้กระดาษเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นต้นทุนในการจัดการงบประมาณ เนื่องจากมีต้นทุนจากการพิมพ์และมีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น จึงเกิดแนวคิด “สำนักงานที่ไร้กระดาษ” หรือ Paperless Office” นั่นหมายถึง สำนักงานที่นำดิจิทัลมาปรับใช้ (Digital Office) โดยอาศัยดิจิทัลในการทำงาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระบบ Cloud Computing ที่สามารถทำงานทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ [1] อย่างไรก็ตาม การที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานของหน่วยงานรัฐให้เป็นลักษณะ Digital Office จำเป็นต้องมีระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียรและปลอดภัยในการเก็บข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานรัฐคือหน่วยงานที่หน้าที่หลักในการบริการประชาชน การทำงานทุกอย่างจึงต้องรัดกุม ถูกต้อง สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

            NT Government Solutions คือ โซลูชั่นหรือทางเลือกที่จะช่วยในเรื่องของการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐแบบครบวงจร โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสำคัญเข้ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ มีรายละเอียด ดังนี้ [2]

            1. บริการระบบสื่อสารเพื่องานสาธารณะ (Public Service Solution) เป็นบริการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสาย (Wireline Broadband) และแบบไร้สาย (Wireless Broadband) รวมทั้งการสื่อสารเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่สาธารณะได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัย สามารถช่วยให้การเชื่อมต่อกับการให้บริการเดิมที่หน่วยงานมีอยู่ได้อย่างครบถ้วน ราบรื่น อีกทั้งยังสามารถขยายปริมาณการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงบประมาณ เพื่อการบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

            2. บริการระบบสื่อสารเพื่อหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ (Federal Government/HQ Solution) เป็นบริการพัฒนาระบบสื่อสารที่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่สูงและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีจำนวนสาขามากและกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีระบบบริหารจัดการที่สามารถกำหนดนโยบายที่ใช้งานแยกตามแผนกของแต่ละหน่วยงาน มีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบประจำแต่ละส่วนงานอีกด้วย

            3. บริการระบบสื่อสารเพื่อภาครัฐส่วนท้องถิ่น (Local Government) เป็นบริการพัฒนาระบบการสื่อสารที่ยืดหยุ่นสามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐทุกขนาดเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทั่วถึงทุกระดับ รวมทั้งสามารถออกแบบระบบการให้บริการที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ส่วนงานได้รับ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคประจำพื้นที่ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกประเด็นข้อสงสัย

            จากข้อได้เปรียบของ NT ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ให้การดูแลอย่างทั่วถึง สามารถตรวจสอบการทำงานได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานที่สามารถให้การบริการกับหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วทั้งประเทศ และจากความเชี่ยวชาญชำนาญในธุรกิจโทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จึงทำให้ NT เป็นผู้นำทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งในการให้บริการที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกพื้นที่

            นอกจากการให้บริการด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพแล้ว หัวใจสำคัญของการให้บริการที่ NT ยึดมั่นและความสำคัญมาโดยตลอดคือ การบริการหลังการขาย หรือ NT After Sales Service ด้วยปัญหาที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะปัญหาที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพราะทุกเวลาที่เสียไปย่อมหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปด้วย การบริการหลังการขายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหา รวมถึงสนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

NT After Sales Service สิ่งสำคัญของเราคือการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า [3]

            สิ่งที่ NT ให้ความสำคัญนอกจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพแล้วนั่นคือ การบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางระบบการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนของผลิตภัณฑ์แก่พนักงาน การฝึกอบรมทักษะให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการทำธุรกิจและไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง NT ได้มีหน่วยบริการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น 24/7 Support เป็นบริการที่รับแจ้งปัญหาในการใช้งานทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Call center 1888 หรือ 100 Onsite Teams ทีมงานเทคนิคที่มีมากกว่า 100 ทีม กระจายอยู่ตามศูนย์บริการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำหน้าที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

            ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 65 ปี ทำให้ NT มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและชำนาญที่พร้อมเสมอสำหรับการบริการลูกค้า อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า “การเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบอิสระ” หรือ Learning Management System ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเบื้องต้นไปจนถึงหลักสูตรขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้นำทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมาปฏิบัติและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากการฝึกอบรมพนักงานแล้ว NT ยังมีการวางระบบเป็นขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบปัญหาจากการใช้งานของสินค้าหรือบริการ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาอีกด้วย

แก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วน ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาจาก NT [3]

            นอกจาก NT จะมีหน่วยงานบริการ Support หลังการขายตามที่กล่าวไปแล้ว หากพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะระดับสูงเพื่อทำการแก้ไขปัญหา ทาง NT Service Desk จะทำการติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการร่วม (Service Partner) ของ NT ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกจุด รวมทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องบริการหลังการขาย เช่น ผลิตภัณฑ์ NTTx โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของระบบและสัญญาณ เจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จากศูนย์ควบคุมกลางผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดปัญหา

ศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล [3]

            NT คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการ NT หรือ NT Service Center กว่า 50 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการพูดคุย ปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ NT โดยตรง

เข้าใจการทำงาน ลดภาระงานภาครัฐ

            NT เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านกิจการโทรคมนาคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งสถานที่ตั้งที่ชัดเจน มีศูนย์บริการครอบคลุม มีประสบการณ์การทำงานกับภาครัฐมาโดยตลอด รวมทั้งมีรูปแบบการทำงานที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานรัฐ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ NT มีความเข้าใจหน่วยงานรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กร ดูแลตลอดระยะเวลาสัญญา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำโซลูชั่น และบริการต่าง ๆ NT จึงพร้อมมอบบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระการทำงานของภาครัฐในด้านการลดการใช้งานเอกสาร เพื่อให้หน่วยงานรัฐบรรลุภารกิจที่ในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ

            สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ ผ่านทาง Facebook: NT shop กรุงเทพและปริมณฑล หรือสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com

แหล่งอ้างอิง
[1] https://bit.ly/3NzsI8o
[2] https://nt-metro-service.com/professional-service-solution/government-solution/
[3] https://bit.ly/3UJul5V

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup