ออกแบบระบบเครือข่าย

ความสำคัญของการออกแบบระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ สำหรับ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารผ่านระบบเน็ตเวิร์คเป็นของใกล้ตัวมาก ๆ อย่างไรก็ตามทรัพยากรบางอย่างที่มีต้นทุนสูงหรือสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้มากกว่าหนึ่ง เราสามารถใช้การออกแบบระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยให้อุปกรณ์สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรได้ ทั้งช่วยประหยัดต้นทุน และยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

ส่วนประกอบระบบเครือข่าย

เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารระหว่างกัน และเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายด้วยกันได้จำเป็นต้องมีระบบเครือข่าย โดยส่วนประกอบของระบบเครือข่ายมีดังนี้

 1. เครื่องศูนย์บริการข้อมูล (Server) : มีหน้าที่เป็นแกนหลักในการให้บริการข้อมูล เครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้มักจะเป็นเครื่องที่มีสเปกสูง เนื่องจากต้องคอยให้บริการข้อมูลแก่เครื่องลูกข่ายเป็นจำนวนมากตลอดเวลา 
 2. เครื่องลูกข่าย (Clients หรือ Workstation) : เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป โดยสามารถขอใช้บริการหรือขอข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้
 3. ช่องทางการสื่อสาร : เป็นตัวกลางให้ผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการสามารถเชื่อมต่อกันได้ เช่นสายเคเบิลที่ใช้บนเครือข่าย (Netword Cables), Router เป็นต้น
 4. อุปกรณ์ในเครือข่าย : เพื่อให้ระบบเครือข่ายระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่ายเชื่อมต่อระหว่างกัน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในเครือข่ายเข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น
  1. การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) : แผงวงจรที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่าย ใช้เพื่อแปลงสัญญาณไปตามสายสัญญาณ ทำให้ทั้งระบบเครือข่ายสามารถรับส่งข้อมูลได้
  2. ฮับและสวิตช์ (Hubs and Switches) : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดการการรับและส่งข้อมูลภายในเครือข่าย 
 5. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) : ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ขั้นตอนการออกแบบระบบเครือข่าย

การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้

 • เลือกสถานที่วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ควรจะอยู่ในที่ที่มีความปลอดภัยทั้งในแง่ของอุบัติเหตุทั่วไปและการโจรกรรม
 • เลือกมาตรฐานระบบเครือข่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • เลือกสื่อกลางเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูล
 • กำหนด Topology หรือโครงสร้างระบบเครือข่ายให้สัมพันธ์กับสื่อกลางที่เลือกไว้
 • เลือกอุปกรณ์ในเครือข่ายให้เหมาะสม
 • เริ่มติดตั้งระบบและเดินสายสัญญาณก่อนจะทดสอบการทำงานของระบบต่อไป

หลักการออกแบบระบบเครือข่าย

เพื่อให้ระบบเครือข่ายที่ใช้เหมาะสมแก่องค์กรนั้น ๆ การออกแบบระบบเครือข่ายจึงควรจะต้องพิจารณาจากหลักการออกแบบระบบเครือข่าย ดังนี้

 • ออกแบบระบบเครือข่ายโดยยึดจากความต้องการใช้งานเป็นหลัก แล้วจึงพิจารณาเลือกฟีเจอร์จะเหมาะสมกว่า 
 • ออกแบบระบบเครือข่ายโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และลดความซับซ้อนของระบบเครือข่ายลง เพื่อให้สามารถเข้ามาอัปเดต แก้ไข หรือเสริมอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้ง่าย และยังเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ
 • เดินสาย LAN เท่าที่จำเป็น เพื่อให้การแบ่งข้อมูลในเครือข่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย 
 • ออกแบบระบบเครือข่ายให้ง่ายที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย และยังลดการใช้ทรัพยากรไปได้อีกทาง นอกจากนี้ควรออกแบบระบบเครือข่ายโดยแผนรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ออกแบบระบบเครือข่ายโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและต้นทุน ไม่ว่าจะใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบที่ลดการใช้พลังงานให้มากที่สุด หรือการปรับปรุงระบบเครือข่ายเดิมโดยที่ไม่ต้องออกแบบระบบเครือข่ายใหม่ทั้งหมดเพื่อลดต้นทุน เป็นต้น
 • เมื่อสามารถลดต้นทุนการออกแบบระบบเครือข่ายได้ก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปลงทุนกับระบบ Endpoint หรือ Application ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการออกแบบระบบเครือข่าย

ประโยชน์ของการออกแบบระบบเครือข่าย

การออกแบบระบบเครือข่ายมีประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ มากมาย เช่น

 • สามารถแบ่งปันทรัพยากรที่มีต้นทุนสูงให้สามารถใช้งานได้หลาย ๆ คน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์, หน่วยจัดเก็บข้อมูล, ระบบ POS, เครื่องพิมพ์, Network เป็นต้น
 • สามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น
 • สามารถจัดการทรัพยากรและข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรของลูกข่ายได้ตามตำแหน่งหน้าที่
 • จัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยได้ง่าย
 • ลดต้นทุนทั้งในเรื่องการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร

ตัวอย่างของการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจ

อย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าการออกแบบระบบเครือข่ายมีประโยชน์ต่อองค์กรไม่น้อย จึงทำให้หลายหน่วยงานเลือกที่จะออกแบบระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเพื่อประโยชน์อันสูงสุด 

ในหัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่างการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจที่ช่วยให้การบริหารจัดการภายในบริษัทราบรื่นยิ่งขึ้นและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น

 • เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบเครือข่าย โดยจะต้องมองให้ออกว่าธุรกิจนี้มีความต้องการอะไรบ้าง มีเป้าหมายด้านเทคนิคอย่างไร 
 • ประเมินว่ามีอุปกรณ์และแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่ใช้ในบริษัท รวมถึงผังอาคารและจำนวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายทั้งหมด
 • เมื่อทราบข้อมูลด้านความต้องการและทรัพยากรที่มีแล้วก็สามารถวางแผนออกแบบระบบเครือข่าย และเริ่มงานติดตั้งอุปกรณ์และระบบเครือข่ายต่อไป
 • เมื่อติดตั้งตามการออกแบบระบบเครือข่ายที่วางแผนไว้แล้วเสร็จให้เริ่มการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายที่วางแผนไว้

การออกแบบระบบเครือข่ายของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไป แต่โดยพื้นฐานมักจะต้องมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย, การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล, การระบุตัวตนของผู้ใช้งานในเครือข่าย, ระบบสำรองไฟ, ระบบแอนตี้ไวรัส, ระบบ Network เป็นต้น

ปัญหาที่มักจะพบจากการออกแบบระบบเครือข่าย

ดูตัวอย่างของการออกแบบระบบเครือข่ายกันไปแล้ว ต่อมาไปดูปัญหาที่มักจะพบจากการออกแบบระบบเครือข่ายกัน ดังนี้

 • ระบบเครือข่ายทำงานช้า : ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานระบบเครือข่ายไปสักระยะ เนื่องจากเริ่มมีการสะสมของจำนวนข้อมูลมากขึ้น 
 • ข้อมูลรับส่งชนกัน : หากสายสัญญาณที่ใช้มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ เมื่อข้อมูลเข้าออกมีมากขึ้นก็มีโอกาสที่การรับส่งข้อมูลจะชนกันได้
 • การใช้สายสัญญาณมากเกินขีดจำกัด : การติดตั้งสายสัญญาณมากไป หรือติดตั้งในลักษณะที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ข้อมูลที่รับส่งเสียหายหรือกลายเป็นขยะได้
 • ฮาร์ตแวร์ชำรุด : ส่งผลให้ระบบเครือข่ายล่ม ข้อมูลเสียหาย
 • การถูกโจมตีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจทำให้ระบบเครือข่ายล่ม สร้างความเสียหายต่อระบบได้ 

เมื่อทราบถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นก่อนจะวางแผนออกแบบระบบเครือข่ายก็จะช่วยให้การอกกแบบระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการออกแบบระบบเครือข่าย

ออกแบบระบบเครือข่ายในบ้าน เป็นแบบไหน ต้องใช้อะไรบ้าง?

การออกแบบระบบเครือข่ายในบ้านส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่การแชร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้เพียงแค่ Router เป็นช่องทางการสื่อสารและกระจายสัญญาณ

การออกแบบระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ สำหรับ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย สำคัญอย่างไร?

เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งรวมของการใช้งานที่หลากหลาย การออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาเช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การสืบค้น เข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างทั่วถึงแบบมีคุณภาพ

สรุปเกี่ยวกับการออกแบบระบบเครือข่าย

ออกแบบระบบเครือข่ายอย่างไร?

การออกแบบระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับองค์กรจะช่วยให้ภายในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร และยังช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด 

NT ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร พร้อมบริการรับทำ MA และ รับวางระบบ Network ช่วยให้ระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

References

Audin, G. (2018, November 30). 6 Design Principles of the Modern LAN. Nojitter. https://www.nojitter.com/enterprise-networking/6-design-principles-modern-lan

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup