การเพิ่มศักยภาพทางด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนทุกระดับในสังกัดกรุงเทพมหานคร

            ในทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาหาความรู้นั้นไม่ได้เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้ที่อยู่แต่ภายในห้องเรียนเท่านั้น เนื่องด้วยความรวดเร็วของเหตุการณ์ต่าง ๆ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน การศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ จึงสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกที่มิใช่จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และการที่จะได้ความรู้จากนอกห้องเรียนนั้น ถ้าหากไม่ใช่การออกไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว นั่นก็คือ อินเทอร์เน็ต 

            ปริมาณของข้อมูลต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตมีมากมายมหาศาล จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งอาวุธสำคัญที่
จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การนำไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ

            สำหรับการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น หากพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้ว จะพบว่ามีจุดประสงค์ที่สำคัญ ๆ อยู่ด้วยกัน 3 ประการ 

            1. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน
            2. เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
            3. เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการสนับสนุนการเรียนการสอน

            จากการสำรวจข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากจำนวนทั้งหมด 437 โรงเรียน โดยในแต่ละโรงเรียนได้มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งยังมีห้องการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ครบทุกโรงเรียน โดยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร อีกทั้งยังมีโครงการสำหรับการพัฒนาคุณภาพความเร็วของอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนอยู่อย่างต่อเนื่อง

            สำหรับจำนวนผู้สอนหรือบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสำรวจพบว่ามีอยู่ถึง 651 คน โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นจำนวน 276 คน และบุคลากรเหล่านี้ก็ได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ[1]

            ทว่า การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพเต็ม 100% นั้น ไม่ได้มาจากผู้เรียน ผู้สอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เท่านั้น เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหัวใจหลัก
ที่สำคัญของการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้อย่างมาก หากโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นมีเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่พร้อมและมีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกแห่งอนาคตแล้ว การเรียนการสอนก็จะมีความทันสมัยและสามารถพัฒนาทุกองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีมีสะดุดอย่างแน่นอน

            จากการควบรวมของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าด้วยกัน จนในที่สุดได้กลายมาเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT – เอ็นที (National Telecom Public Company Limited) ทำให้เกิดความแข็งแกร่งและมั่นคงในด้านของโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมของประเทศไทยอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากลอย่างก้าวกระโดด
            NT ขยายขอบเขตการบริการให้กับทางหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาต่าง ๆ ไปจนถึงบริษัทชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแคมเปญ Beyond Education  Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลและให้คำแนะนำกับหน่วยงานการศึกษาและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการเติบโตและก้าวหน้าไปสู่โลกอนาคตได้อย่างมั่นคง

           สำหรับโซลูชันเพื่อการศึกษานั้น ทาง NT ได้มีการวางรูปแบบของระบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

1. NT SMS-RFID

            เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการและบริการข้อมูลภายในสถานศึกษา โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและครบถ้วน สามารถใช้งานได้อย่างเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ดีต่อกัน ระหว่างโรงเรียน ผู้สอน ผู้เรียน ไปจนถึงตัวผู้ปกครอง ด้วยการสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันและทาง SMS
            สำหรับระบบนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นระบบที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

            ในส่วนของรูปแบบการบริการของระบบ NT SMS-RFID นั้น จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามชื่อของระบบ นั่นก็คือ การบริการ SMS และการบริการ RFID

            1.1 การบริการ SMS

            ในส่วนระบบการส่ง SMS นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อประสานและเชื่อมการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนได้มีการเข้าหรือออกจากโรงเรียนในแต่ละวัน ระบบ SMS นี้จะถูกส่งเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองได้ทันทีหลังจากที่ผู้เรียนนั้นได้ทำการแตะบัตรผ่านเข้า-ออกจากโรงเรียนแล้ว

            นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการส่งข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร ผลการศึกษา ตลอดจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้ผู้สอนหรือผู้ปกครองได้ทำการวิเคราะห์ตัวผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมได้อีกด้วย

            1.2 การบริการ RFID

            สำหรับการบริการ RFID จะเป็นการยกระดับของบัตรประจำตัวนักเรียนอันแสนธรรมดาให้กลายมาเป็นบัตรแบบ all in one นั่นคือการเปลี่ยนระบบการทำงานของบัตรประจำตัวนักเรียนให้สามารถนำไปใช้เป็นบัตรกดเงินสด บัตรสำหรับการจับจ่ายซื้ออาหารหรือของใช้ต่าง ๆ บัตรสำหรับการเข้าห้องสมุดและบันทึกข้อมูลการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด หรือจะเป็นบัตรที่ใช้สำหรับบันทึกผลการศึกษา การเข้าเรียนข้อมูลสุขภาพ รวมถึงการรองรับความปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน

2. NT Netlog

            ระบบ NT Netlog จะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการออกแบบและสามารถดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ที่จะช่วยให้สถานศึกษาต่าง ๆ สามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบได้ทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งกับสถานศึกษาหรือโรงเรียนในทุกระดับชั้น

            ด้วยความโดดเด่นของระบบดังกล่าว จะสามารถทำให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบ Log ได้อย่างมหาศาล อีกทั้งไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนในส่วนของการจัดหาระบบเพื่อมาจัดเก็บ Log File อีกทั้งมีผู้ช่วยที่สำคัญนั่นก็คือ ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล Log File Analysis เพื่อช่วยในการหาหลักฐานสำคัญของผู้ที่กระทำความผิด

3. NT ICT Solution & MA

            ในส่วนนี้เป็นการให้บริการในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT อย่างครบวงจร โดยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการวางแผน การนำเสนอข้อมูลโซลูชัน การออกแบบระบบ การติดตั้งและการทดสอบ ไปจนถึงการบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังรวมไปถึง MA หรือ Maintenance Service Agreement ที่จะช่วยดูแลรักษาตัวอุปกรณ์ทางด้าน ICT และการจัดการต่าง ๆ ให้ระบบนั้นมีความเสถียรพร้อมใช้งานได้อย่างตลอดเวลา และยังสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้อีกด้วย

            จุดแข็งอย่างมากสำหรับระบบนี้ ก็คือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่า 65 ปี เพียบพร้อมไปด้วยทีมงานกว่า 100 ทีมทั่วทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะทำหน้าที่ติดตั้งบริการและดูแลหลังการขาย รวมทั้งทีมงานเทคนิคที่มีความชำนาญคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

            โดยระบบนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีกับองค์กรธุรกิจ หน่วยงานเอกชน รวมถึงสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ต้องการจะให้มีการจัดการบริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและครบวงจร

4. NT Smart In Building Wi-Fi Solution

            สำหรับ NT Smart In Building Wi-Fi Solution นี้ จะโซลูชันของระบบการวางอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายภายในอาคาร โดยจะได้การดูแลเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่จะมีการให้บริการWi-Fi และมีการดำเนินการเก็บข้อมูล Log file เอาไว้เป็นเวลาทั้งหมด 90 วัน    

            หลัก ๆ แล้วการวางระบบของอุปกรณ์กระจายสัญญาณในระดับ Telco Grade นี้ จะช่วยให้การกระจายสัญญาณเป็นไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าจะมีผู้ใช้หรือ user เข้ามาใช้บริการพร้อม ๆ กันหลายคน โดยมีหน้าต่างสำหรับการ Log-in ที่ออกแบบได้อย่างเป็นมาตรฐาน สามารถจัดบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นไปตามเงื่อนไขของพ.ร.บ. 

            ความโดดเด่นของระบบนี้ก็คือจะสามารถแจ้งและประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้ทันที
เมื่อเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดระบบ พร้อมกับการเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทันทีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งระบบนี้จะเหมาะอย่างมากกับออฟฟิศ หอพักนักศึกษา โรงแรม หรือโฮสเทล ที่มักจะมีจำนวนของผู้เข้ามาใช้บริการ Wi-Fi เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน 

            สำหรับหน่วยงานที่สนใจในระบบต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ NT Contact Center ช่องทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล  เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษาและการแนะนำต่าง ๆ จากทีมผู้ชำนาญการในการวางระบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nt-metro-service.com

*หมายเหตุ NT Business Solution Expert เฉพาะพื้นที่ที่มีโครงข่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

แหล่งอ้างอิง
[1] https://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/print_news/TNSOC6010200010111

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup