NT รัฐวิสาหกิจ ทันสมัย ตอบโจทย์ เข้าใจ หน่วยงานรัฐ

NT คืออะไร [1]

            NT หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ของสองบริษัทด้านการโทรคมนาคม ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT ซึ่งการควบรวมกิจการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

I AM NT ค่านิยมหลักของการขับเคลื่อนองค์กร [1]

            I คือ Innovation การส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย พร้อมสำหรับการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาใช้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
            A คือ Agility การปรับตัวไวและไม่ยึดติด เพราะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง NT จึงปรับตัวให้เหมาะและสอดคล้องกับนวัตกรรมการสื่อสารอยู่เสมอ
            M คือ Momentum การคิดใหญ่และก้าวไปข้างหน้า การมองอนาคตไกลคือหัวใจสำคัญของ NT เพื่อ ผลักดันไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค
            N คือ Nation-oriented การสร้างคุณค่าให้ประเทศ เป็นการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับประเทศในทุกๆ ด้าน
            T คือ Trust การพึ่งพาและวางใจได้ NT เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่ประชาชนสามารถพึ่งพาและวางใจได้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล

5 กลุ่มธุรกิจหลักของ NT [2]

กลุ่มที่ 1 : Hard Infrastructure หรือธุรกิจโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐาน
Hard Infrastructure เป็นกลุ่มงานธุรกิจที่มีหน้าที่พัฒนาด้านโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐาน มีบริการ 2 ด้าน ดังนี้

            1. การบริการท่อร้อยสาย เป็นบริการให้เช่าท่อร้อยสายใต้ดินให้กับหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั่วไป ซึ่งระยะทางของสายใต้ดินสามารถไปได้ไกลถึง 4,600 กิโลเมตร
            2. การบริการเสาโทรคมนาคม เป็นบริการให้เช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม พื้นที่ใต้เสา และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม

กลุ่มที่ 2 : International หรือธุรกิจระหว่างประเทศ
International เป็นกลุ่มงานธุรกิจโครงข่ายระหว่างประเทศมีหน้าที่ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ มีบริการ 6 ด้าน ดังนี้

            1. NT International Internet Gateway หรือ บริการ NT IIG (IP Transit) ของ NT เป็นบริการเชื่อมต่อ International Internet Gateway รายเดียวในประเทศไทยที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศโดยตรงมากถึง 7 ระบบ (AAG, APG, SMW3, SMW4, FLAG, TIS, AAE1) ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
            2. Submarine Communication Cable หรือบริการเคเบิลใต้น้ำ เป็นบริการที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชีย รวมถึงการติดต่อสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ผ่านเคเบิลใต้น้ำ SJC (Southeast Asia – Japan Cable) และ AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1) เหมาะสำหรับคู่ค้าหรือผู้ให้บริการที่ต้องการเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศขนาดใหญ่โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโครงข่ายด้วยตนเอง
            3. IP VPN International หรือบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงจากโครงข่าย IP ภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ เป็นบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบจุดต่อจุด จุดต่อหลายจุด หรือหลายจุดต่อหลายจุด จากโครงข่าย IP ภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก มีขนาดวงจรให้เลือกใช้ตั้งแต่ 64 Kbps. เป็นต้นไป เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ให้สามารถเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย
            4. International Ethernet หรือบริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานเข้าด้วยกัน เป็นบริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อระบบ LAN ระหว่างสำนักงานเข้าด้วยกัน โดยผ่านโครงข่ายระหว่างประเทศของ NT ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง มีราคาประหยัด สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ Bandwidth ตั้งแต่ 2 Mbps. เป็นต้นไป เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทข้ามชาติที่มีสาขาอยู่ในต่างประเทศที่ต้องการดูแล และบริหารจัดการระบบเครือข่ายระหว่างสาขาด้วยตนเอง
            5. Internet Gateway หรือบริการ Internet Gateway (IP Transit) เป็นบริการ Internet Gateway (IP Transit) ของ NT เนื่องจาก NT เป็นผู้ให้บริการ International Internet Gateway (IIG) รายเดียวในประเทศไทยที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศโดยตรงมากถึง 7 ระบบ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ IP Transit, ผู้ให้บริการ Internet Exchange (IX) และผู้ให้บริการ Content ชั้นนำในต่างประเทศผ่านอุปกรณ์ IIG POP ที่ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก (USA, England, Hong Kong, Singapore) ผู้ใช้บริการจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
            6. NT International Network Solution หรือบริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ เป็นบริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ ด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำหลากหลายระบบทำให้มีความปลอดภัยกรณีวรจรหลักขัดข้อง และเชื่อมประเทศไทยไปยังปลายทางต่างๆ ทั่วโลก เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาค ASEAN Digital Hub ให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดิน รองรับการใช้งานตั้งแต่ความเร็ว 2 Mbps จนถึงระดับ 100 Gbps

กลุ่มที่ 3 : Fixedbroadband หรือธุรกิจบรอดแบนด์
Fixedbroadband เป็นกลุ่มงานธุรกิจบรอดแบนด์มีหน้าที่ให้บริการด้านโครงข่าย มีบริการ 4 ด้าน ดังนี้

            1. Broadband เป็นบริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย Fiber Optic หรือโครงข่ายใยแก้วนำแสง มีบริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์บ้านอย่าง ADSL พ่วงด้วยบริการเสริมอย่างกล่องทีวีออนไลน์ ซึ่งมีให้เลือกทั้ง IPTV และ C-NEMA ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล
            2. Voice เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารผ่านการโทร โดยจะมีในส่วนของการโชว์เบอร์ของโทรศัพท์บ้านอย่าง Caller ID บริการเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานสำหรับติดต่อครอบคลุมทั่วประเทศ บริการโทรระหว่างประเทศทำให้สามารถรับสายด้วยเบอร์เดิมได้แม้จะอยู่ต่างประเทศ และบริการโทรศัพท์สำหรับการติดต่อภายในสำนักงานหรือองค์กรที่จะยังมีบริการการประชุมสายผ่านเสียงโทรศัพท์ได้ เป็นการตอบสนองความต้องการทั้งกลุ่มคนทำงานและกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่บ้าน
            3. Satellite เป็นบริการผ่านดาวเทียมอย่าง IPSTAR ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางดาวเทียมเพื่อตอบสนองหลายๆ จุดที่ภาคพื้นดินไม่สามารถตอบโจทย์ได้ โดยไม่เพียงแต่จะขยายสัญญาณในด้านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมด้วย รวมทั้งยังมีบริการด้านดาวเทียมอื่น ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ
            4. Datacom เป็นบริการที่ให้บริการทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีบริการที่หลากหลาย เช่น บริการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสาร บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการคู่สายเช่า เส้นทางสื่อสารส่วนบุคคลในการรับส่งข้อมูลภาพและเสียง บริการทำระบบ Intranet ให้องค์กร บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริการการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง และสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่าย IP ระหว่างสำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 : Mobile หรือธุรกิจสื่อสารไร้สาย
Mobile เป็นกลุ่มงานธุรกิจไร้สายให้บริการด้านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการใช้คลื่นความถี่ มีบริการ 2 ด้าน ดังนี้

            1. กลุ่มบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และความอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ให้บริการด้านโครงข่ายโทรศัพท์ไร้สายเคลื่อนที่ เช่น ซิมการ์ดสำหรับอินเทอร์เน็ต Pocket Wi-fi หรือ Wi-fi ที่มีสัญญาณความเร็วสูง บนโครงข่ายสัญญาณ 5G
            2. Radio ให้บริการ 2 แบบคือ Handleheld Radio บริการวิทยุเฉพาะกิจ เป็นบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือใช้ได้ภายในบริเวณสถานประกอบการ และ Trunked Radio บริการวิทยุเฉพาะกิจ เป็นบริการวิทยุคมนาคมในย่านความถี่ 800 MHz ที่เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบกลุ่ม

กลุ่มที่ 5 : Digital Infrastructure and Service หรือธุรกิจดิจิทัล
Digital Infrastructure and Service เป็นกลุ่มงานธุรกิจดิจิทัลที่ให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและดิจิทัลโซลูชั่น มีบริการ 2 ด้าน ดังนี้

            1. Cloud ศูนย์กลางบริการที่รับฝากข้อมูลครบวงจร เพื่อช่วยสำรองข้อมูลและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้บริโภคให้ปลอดภัย มีบริการหลายรูปแบบ ได้แก่ การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานสาขากับสำนักงานใหญ่ บริการสำรองข้อมูลที่ช่วยป้องกันและรักษาข้อมูล บริการแบ็คอัพข้อมูล บริการให้เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูล บริการ Hosted PBX (Cloud PBX) และบริการเฉพาะระบบ หรือแบบ Turn key
            2. Cyfence ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ เช่น บริการระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ บริการพัฒนาและออกแบบระบบ CCTV บริการบริหารจัดการล็อกไฟล์ บริการเฝ้าระวังเว็บไซต์แบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง บริการดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เป็นต้น

ตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐ

            เนื่องจาก NT เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนต่างๆ ทำให้ NT ได้รับความไว้วางใจในการเป็นคู่ค้ากับทางภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน NT มีหน่วยการทำงานพิเศษ NT Smart Government ภายใต้ส่วนงาน NT Metro Service ที่ให้บริการเจาะจงเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย NT Smart Government จะเป็นบริการการให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการพัฒนา จัดสรรงบประมาณ ร่วมกับทางภาครัฐ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

            หากต้องการคำแนะนำเบื้องต้นหรือมีข้อสงสัย รวมถึงต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่างทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือหน้าเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com

แหล่งอ้างอิง
[1] https://www.ntplc.co.th/Vision/vision
[2] https://www.ntplc.co.th/Product/product

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup