<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">

NT เตรียมพร้อมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอนาคต

            จากบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีศักยภาพ 2 แห่งในประเทศไทย ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รวมเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวอย่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ เพื่อเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน นี่คือวิสัยทัศน์ของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการครบวงจรด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนบริการดิจิทัลในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข การศึกษา และโทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

NT มีพันธกิจสำคัญ ๆ 4 ด้าน ได้แก่

            1. เพิ่มประสิทธิภาพ พันธกิจข้อแรกนี้ NT ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนไทยทุกคนลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน

            2. เสริมความแข็งแกร่ง การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้แก่ประเทศ เพื่อให้ทัดเทียมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

            3. การสื่อสารที่ทั่วถึง มุ่งมั่นให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

            4. ขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ NT พร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและขับเคลื่อนธุรกิจโดยสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่ต้องแข่งขัน

NT พร้อมดูแลทุกธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ

            เนื่องจาก NT เป็นรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการควบรวมกิจการจากทั้ง TOT และ CAT จึงทำให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ครบวงจรมากที่สุด อีกทั้งยังมีทรัพยากรอีกหลายด้าน พร้อมบริการให้กับทุกองค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อบริการให้แก่องค์กรทุกขนาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลสำหรับองค์กร ดังนี้

            1. V-CUBE Conference เป็นบริการสำหรับการประชุมออนไลน์ผ่านเว็บ หรือแอพพลิเคชั่น สามารถรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android โดยสามารถประชุมผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูง เชิญเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง ทั้งอีเมล์ หรือ Meeting ID ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแชร์เอกสารและเดสท์ท็อปเพื่อให้เห็นภาพหรือข้อมูลการประชุมได้พร้อมกัน บันทึกการประชุมได้ เหมาะสำหรับการฝึกอบรม การเรียนการสอนออนไลน์ การสัมมนา การถ่ายทอด และงานบริการลูกค้า

            2. V-CUBE Learning  เป็นบริการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Desktop PC หรือ Mobile Device โดยผู้สอนสามารถสร้างเนื้อหาและจัดการหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วโดยใช้มัลติมีเดียได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบประกาศนียบัตรออนไลน์ และการประเมินผลการเรียนโดยใช้แบบทดสอบอีกด้วย มีเครื่องมือที่ช่วยจัดการการสื่อสารและกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น Virtual Classroom, Chat, E-mail, และ VDO Call เป็นต้น

            3. Cloud Conference เป็นบริการการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าประชุมผ่านอุปกรณ์ทั้งที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ ทั้งในระบบ iOS และ Android

            4. Digital Community (Mobile Application) เป็นช่องทางสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ โดยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น แจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการกิน การอยู่ การเที่ยว หรือแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน เป็นต้น

            5. บริการพัฒนา Software and Application Platform เป็นบริการรับออกแบบและพัฒนา พัฒนา Software and Application Platform ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจหรือองค์กร เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคคล ระบบร้องเรียน เป็นต้น

            6. Big Data Analytic IOT Platform เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล หาเทรนด์ด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายต่างๆ ขององค์กร

            7. Cloud Wan เป็นการรวมอินเทอร์เน็ตหลาย ๆ เส้นไว้ใน IP ชุดเดียวกัน เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นโดยการรวม Bandwidth ไว้ด้วยกัน ได้สัญญาณที่มีความเสถียร ลดการทำงานของเครือข่ายที่ใช้งานหนัก ตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง และจัดระบบได้ง่ายขึ้น

            8. Internet Data Center & Cloud เป็นบริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร ได้แก่ บริการรับฝากอุปกรณ์ด้านดิจิทัล บริการ Cloud ในรูปแบบ Virtual Private Server บริการ Cloud Box บริการรับฝากเว็บไซต์ และข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

            9. Cloudbox เป็นบริการพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลแบบออนไลน์บนระบบ Cloud ที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยสูง

            10. Cyber Solution เป็นบริการให้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่ลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานระบบ ICT เพื่อปกป้องพื้นที่ทางไซเบอร์ หรือระบบ Network รวมทั้งระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกชนิด

            11. บริการ Security Assessment เป็นบริการให้การตรวจสอบช่องโหว่ด้านเทคนิคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับ Operating System, อุปกรณ์เครือข่าย Application และ Source Code เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของช่องโหว่ และผลกระทบที่อาจเกิดกับการดำเนินธุรกิจ 

            12. บริการ Security Training เป็นบริการให้การจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และทักษะด้านความมั่นคง ปลอดภัย และมีใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

            13. Netlog เป็นบริการการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถระบุตัวบุคคลที่เข้าใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อรองรับกับพรบ.ฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่สมาชิกภายในองค์กร

            14. Panda Cloud Service เป็นบริการระบบป้องกันภัยคุกคามสมบูรณ์แบบที่มาพร้อมกับระบบการทำงานรอบด้านระบบเดียวที่รับประกันความปลอดภัยของโปรแกรมต่าง ๆ ที่กำลังใช้งานอยู่ในเครื่องลูกข่ายและเซิฟเวอร์

            15. CCTV on Cloud เป็นบริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรูปแบบใหม่ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลบน Cloud โดยส่งผ่านอินเทอร์เน็ตมาจัดเก็บไว้บน Cloud ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลจากการโจรกรรม รวมทั้งระบบ Stand Alone ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดเก็บระบบและจัดเก็บข้อมูลบน Private Cloud ของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

            16. NT Cloud PBX เป็นบริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์บนเครือข่าย Cloud Computing เพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา (PBX) แบบเดิม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกันโดยใช้หมายเลขภายในหรือโทรออกไปยังเลขหมายปลายทางอื่น ๆ พร้อมฟังก์ชัน โอนสาย ดึงสาย พักสาย รวมไปถึงมีระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ

            17. Digital Certificate เป็นบริการสร้างกุญแจคู่ตามคำขอของผู้ใช้บริการใบรับรองเพื่อยืนยันตัวบุคคล สามารถจัดเก็บกุญแจสาธารณะในฐานข้อมูล หรือเปิดเผยกุญแจสาธารณะต่อบุคคลทั่วไปที่ติดต่อทางเครือข่ายและให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยี PKI

            18. Mail Service เป็นบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กร ลูกค้าสามารถมี Domain เป็นของตัวเอง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดย Email Server จะติดตั้งอยู่บน Cloud และถูกจัดการด้วย Software Email คุณภาพสูง พร้อมกับระบบเฝ้าระวังป้องกัน ตรวจสอบไวรัสอย่างเต็มที่

            จากบริการที่หลากหลายตามที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า NT มีขีดความสามารถและความพร้อมในการให้บริการในหลายด้านเพื่อให้ธุรกิจหรือการทำงานขององค์กรดำเนินอย่างต่อเนื่องและพัฒนาถึงขีดสุด

มุ่งมั่นดูแล พร้อมให้บริการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

            บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้บริการแก่หลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล รวมทั้งบริการต่าง ๆ อีกมากมายอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลายของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงบริการดิจิทัลโซลูชั่นต่าง ๆ อีกมากมาย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า NT คือองค์กรในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน เราได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ร่วมสนับสนุนบริการสื่อสารโทรคมนาในด้านต่าง ๆ ที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสำหรับการดำเนินการประชุมผู้นำ APEC 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้สนับสนุนการบริการในหลาย ๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น [1]

            การบริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสาร ประกอบด้วยบริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก โดย NT ให้บริการส่งสัญญาณ (Uplink) ถ่ายทอดข่าวสารและคอนเทนต์ต่าง ๆ ของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม APEC 2022 ผ่านรถดาวเทียม DSNG และสถานีดาวเทียมนนทบุรี โดยใช้ดาวเทียม ASIASAT 5 เชื่อมโยงสัญญาณไปยังต่างประเทศ ร่วมกับ บมจ. อสมท. (MCOT) ซึ่งจะส่งต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ไปยังผู้รับชมในประเทศไทย

            บริการที่ NT สนับสนุนนั้น รวมไปถึงการให้บริการวงจรเชื่อมโยงและอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานหลักเพื่อใช้ในการประชุม APEC 2022 โดยบริการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1000 Mbps/1000 Mbps ระบบเครือข่าย WiFi ระบบ LAN และระบบ IT Security รวมถึงวงจรเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์ ตลอดจนให้บริการวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunk เพื่อความสะดวกในการประสานงานในพื้นที่ด้วยเครื่องวิทยุ DTRS โดยมีระบบเครือข่ายสำหรับ Digital Trunk จำนวน 2 จุด และสถานีฐาน DTRS รองรับงาน APEC 2022 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา จำนวนรวม 96 สถานี

            NT ได้นำเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จาก NT cyfence เพื่อมาดูแลด้านความปลอดภัยฯ ภายในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) โดยนำระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ที่จะทำหน้าที่คัดกรองการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย ด้วยระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Monitoring) ผ่านศูนย์ Cybersecurity Operation Center (CSOC) อีกด้วย

            จากการสนับสนุนบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลให้กับงานระดับประเทศ จะเห็นได้ว่า NT เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและมีโครงข่ายพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ครบวงจรที่สุด หากต้องการคำแนะนำเบื้องต้นหรือมีข้อสงสัย รวมถึงต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่างทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com/ หรือติดต่อผ่านช่องทาง ID LINE @NTSMESolutionBKK

แหล่งอ้างอิง
[1] https://www.ntplc.co.th/News/news191

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup