อัปสกิลผู้ประกอบการ ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์

            การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม ด้านการลงทุน ด้านบุคลากร ด้านความคิดสร้างสรรค์ และอื่น ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมองภาพรวมแวดวงธุรกิจให้ออกว่า ณ วันนี้ ตลาดต้องการอะไร แล้วธุรกิจจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งการตอบสนองผู้บริโภคในโลกทุกวันนี้ ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องคอยพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

            การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานสามารถทำได้หลายทาง เช่น การเรียนในสถาบันที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ และอีกทางที่กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน นั่นคือ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบการเรียนแบบนี้ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีเนื้อหาที่ทันสมัยตลอดเวลา เนื่องจากผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนเองได้ ลดการเดินทาง สามารถทบทวนบทเรียนได้มากเท่าที่ต้องการ รวมทั้งยังสามารถจัดคอร์สเรียนให้ตัวเองได้ตามความรู้และความสนใจอีกด้วย [1]

            ทักษะที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงในการทำงานปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ [2]

            1. Hard Skill เป็นทักษะที่ได้รับการฝึกสอนมาจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือเรียนรู้มาจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ E-book วิดีโอ เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

            2. Soft Skill หรือ People Skill เป็นทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการโน้มน้าวใจ ความอดทนในการทำงาน การแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการเวลา นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วย

            นอกจากนี้แล้ว การทำธุรกิจหรือทำงานในปัจจุบันยังต้องอาศัยทักษะอื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น รอบรู้ กว้างไกล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ เช่น [3]

            1. ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐานที่ควรจะมี เพราะนอกจากจะต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแล้ว ความเข้าใจด้านนี้ยังจะทำให้เกิดการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้น เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ขึ้นมา

            2. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยข้อมูลที่มีมากมายในปัจจุบัน ทักษะนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ นำมาซึ่งการวิเคราะห์การเติบโตขององค์กรได้ หรือนำสถิตินั้นมาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น

            3. ความรู้ด้านการเงินและบัญชี ดูเหมือนทักษะนี้จะเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าผู้ประกอบการหรือพนักงานสามารถเรียนรู้ได้ก็จะเป็นผลดีต่อองค์กร อย่างน้อย ๆ ก็ควรจะต้องวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐานให้ได้ เช่น กระแสเงินสดและผลกำไรจะทำให้เข้าใจถึงศักยภาพขององค์กร

            4. ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะนี้ถูกมองว่าเป็น 1 ใน 10 ทักษะที่จำเป็นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับไหน หรือจะเป็นผู้ประกอบการ ก็ควรจะต้องฝึกฝนทักษะที่จำเป็นนี้

            5. ทักษะการจัดการธุรกิจ เป็นทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยทั้ง Hard Skill และ Soft Skill โดยถ้าต้องการรู้ลึกในทักษะนี้ ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ได้จากคอร์สที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจหรือ MBA

            6. ทักษะการเป็นผู้นำ หรือ Leadership เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกตำแหน่ง โดยจะต้องเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหา การเป็นผู้รับฟัง มีความซื่อสัตย์ เด็ดขาด และบริหารจัดการได้ดี

            7. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะนี้ไม่ใช่แค่การสื่อสารด้วยคำพูด แต่ยังรวมถึงภาษากายอีกด้วย เป็นทักษะที่สำคัญเนื่องจากการทำงานต้องมีการประสานงานติดต่อกันตลอดเวลา การสื่อสารอย่างมีคุณภาพจะช่วยทำให้ปัญหาในงานลดน้อยลง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

            8. ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แนวคิด ได้แก่ การรับรู้ตนเอง การจัดการตนเอง การรับรู้ทางสังคม และการจัดการความสัมพันธ์ ทักษะนี้ต้องเข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเอง และต้องรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันได้อย่างถูกวิธี

            9. ทักษะการตัดสินใจ คือ ความสามารถในการตัดสินใจกับสถานการณ์ที่อาจจะคาดเดาไม่ได้ เพื่อเตรียมพร้อมกับการตัดสินใจที่ยากและซับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

            10. ทักษะการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เป็นการหาความสัมพันธ์ใหม่กับผู้อื่นในแวดวงธุรกิจ ที่รู้จักกันดีในนาม Connection ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือเป็นการหาคู่ค้าใหม่ ๆ

            11. ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็ว เป็นทักษะที่จำเป็น เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม โรคภัยไข้เจ็บ เศรษฐกิจ สังคม และโลกออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบให้ธุรกิจ ดังนั้น ทักษะนี้จึงเป็น Mindset ที่มีจำเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต [4]

            12. สร้างการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำจริง เป็นการสร้างทักษะโดยเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้นั้น ๆ ได้ ซึ่งทำได้หลากหลายวิธี เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษา การลงมือทำจริง เป็นต้น

            อย่างไรก็ตาม ยังมีทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ผู้ประกอบการควรจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อน ทักษะในการขาย หรือการจัดการความล้มเหลว เป็นต้น ซึ่งช่องทางในการเพิ่มพูนหรือเรียนรู้ทักษะหรือแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเรียนรู้ได้ผ่านระบบออนไลน์ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ส่วนหลักสูตรดี ๆ ที่บทความนี้ขอนำเสนอเพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ประกอบการนำไปต่อยอดการทำธุรกิจ คือ

            1. หลักสูตรผู้ประกอบการของทาง SET หรือ The Stock Exchange of Thailand ที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจโดยเฉพาะ มีเนื้อหาบทเรียนที่ครอบคลุมการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ สนใจสามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

            2. หลักสูตรกฎหมายกับธุรกิจที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าเรียน โดยจะนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานทั่วไปที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น นิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนเชิงพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรม เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการ สนใจสามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses/63

            3. หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าเรียนมีการพัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้ สนใจสามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/207

            4. หลักสูตรพื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์ เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์และการนำไปใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ ที่น่าสนใจด้านการตลาดออนไลน์ การประยุกต์ใช้การตลาดออนไลน์ ครอบคลุมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณอีกด้วย สนใจสามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-ICT+MOOC-ICT+MU-ICT_000001/about

            นอกจากหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีหลักสูตรอีกมากมายที่ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม การเรียนผ่านระบบออนไลน์จำเป็นต้องเลือกอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพดNT รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม จากการควบรวมกิจการของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมที่จะดูแลองค์กรธุรกิจให้เท่าทันโลกดิจิทัล สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามการบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ผ่านทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล หรือสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com

แหล่งอ้างอิง
[1] https://www.lingoace.com/th/pros-and-cons-for-online-learning/
[2] https://www.popticles.com/business/the-difference-between-soft-skill-and-hard-skill/
[3] https://bit.ly/3FIeoZ8
[4] https://bit.ly/3FP0GnD

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup