Tech & Trend

Tech & Trend

smart energy
Smart Energy ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแหล่งพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคต เป็นกลุ่มธุรกิจ และเทคโนโลยีจากคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมสร้างสมดุลการผลิต และการใช้พลังงานให้มั่นคง
พฤติกรรมผู้บริโภค
โควิด-19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 2022 ด้วย ทำให้ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
Smart Living
ในปัจจุบัน Smart Living ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ที่เห็นได้บ่อย ๆ ในขณะนี้คือการนำมาใช้กับที่อยู่อาศัยหรือ Smart Home โดยอาจมีการกล่าวว่าเป็นบ้านแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย
ธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นธุรกิจน่าจับตามองมากที่สุด โดยเฉพาะในยุคที่คนหันมาทำการซื้อ-ขายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เติบโตไปพร้อมๆ กัน
ธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นธุรกิจน่าจับตามองมากที่สุด โดยเฉพาะในยุคที่คนหันมาทำการซื้อ-ขายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เติบโตไปพร้อมๆ กัน
Warehouse 4.0 คือ
Warehouse 4.0 ธุรกิจคลังสินค้าแห่งอนาคตแค่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนระบบภายใน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวทันโลกดิจิทัลได้ทันเวลา
ธุรกิจสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหรือ Wellness Tech เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและมีอนาคตไกล เนื่องมาจากเทร็นด์ของคนที่หันมาใส่ใจในสุขภาพแบบองค์รวมกันมากขึ้นทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ
Digital Healthcare ต่อยอดธุรกิจทางด้านสุขภาพสำหรับอนาคต หลากหลายการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกสบายทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาชุมชนให้กลายเป็น Smart City (เมืองอัจฉริยะ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup