smart energy

Smart Energy : The Concept of Sustainability in Smart City แนวคิดในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

Smart Energy ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแหล่งพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคต เป็นกลุ่มธุรกิจ และเทคโนโลยีจากคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมสร้างสมดุลการผลิต และการใช้พลังงานให้มั่นคง เพียงพอต่อจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในคอนเซ็ปต์สำคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าสู่การเป็น Smart City อย่างแท้จริงพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) คืออะไร?

Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ คือ กลุ่มธุรกิจยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หนึ่งในกลุ่มพลังงานทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลให้กับการหมุนเวียนทรัพยากร เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น

พบรายงานบางส่วนจาก US Energy Information Administration ที่ทำให้เราได้ทราบว่าแทบจะทั้งหมดของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ถูกผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossile Fuels) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซ้ำร้ายยังเป็นตัวการที่สร้างมลพิษให้กับสภาพแวดล้อมของโลกอย่างมหาศาลอีกด้วย

ข้อเสียของการผลิตพลังงานแบบดั้งเดิมจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น จะทำให้เกิดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นจำนวนมหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ หนึ่งในตัวการที่เป็นต้นตอของปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) อีกด้วย และจากสาเหตุเหล่านี้เองที่ทำให้การพัฒนา Smart City และการใช้งาน Smart Energy ได้รับความสนใจ และกลายเป็นความหวังของกลุ่มธุรกิจพลังงานยุคใหม่เพื่อโลกที่ดีขึ้น


Smart Energy มีอะไรบ้าง?

พลังงานอัจฉริยะ

โดยทั่วไปแล้วนิยามของ Smart Energy นั้น ใช้เพื่ออธิบายถึงกลุ่มธุรกิจ หรือนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรือพลังงานที่ดีต่อโลก (Eco-Friendly) และที่สำคัญต้องมีต้นทุนในการผลิตต่ำ (Saving Costs) เพื่อให้พลเมืองทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ โดยกลุ่ม Smart Energy ที่น่าสนใจ และนิยมใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันนั้นมีดังนี้

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

แสงแดด หนึ่งในพลังงานสะอาดที่ใช้ได้อย่างไม่จำกัด ผ่านการนำประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ Smart Solar Energy หรือพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการประมาณการคร่าว ๆ จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้มากถึง 90% เหมาะทั้งสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และพื้นที่ทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

พลังงานลม (Wind Power)

คล้ายกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม (Wind Power) เป็นอีกหนึ่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่สร้างมลพิษให้กับโลก และยังมีประโยชน์สำหรับการสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ผ่านเทคโนโลยีอย่างกังหันลม โดยในประเทศไทยมีการใช้พลังงานลมแล้วในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่ในระดับจำนวนน้อยสำหรับบ้านเรือน และจำนวนมากสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานรัฐ

พลังงานน้ำ (Water Energy)

พลังงานน้ำ อีกหนึ่งพลังงานที่มีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด ถูกงานใช้จริงจากกรมชลประทาน และภาครัฐ โดยพลังงานน้ำสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานขับเคลื่อนสำหรับยกของหนัก ไปจนถึงพลังงานไฟฟ้าที่เรียกกันว่า ไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Water Energy & Hydro Energy)

แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas)

แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) แหล่งพลังงานที่คล้ายกับพลังงานดั้งเดิมอย่างพลังงานฟอซซิล แต่ไร้สี ไร้กลิ่น ประโยชน์จากแก๊สธรรมชาตินั้นคือการเป็นแหล้งพลังงานที่เผาไหม้โดยสมบูรณ์ ไม่มีเขม่า และมีคาร์บอนน้อยมาก แม้จะใช้แล้วหมดไปแต่แก๊สธรรมชาตินั้นเป็นแหล้งพลังงานที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืช และสัตว์ภายใต้ผืนดินจากอดีตจากสู่ปัจจุบัน ทำให้มียังคงมีใช้เป็นจำนวนมากทั้งบนบก และใต้ทะเล


Smart Energy มีประโยชน์อย่างไร

Smart Energy มีบทบาทสำคัญ และสร้างประโยชน์ได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ภาครัฐ ไปจนถึงระดับประเทศ รวมไปถึงยังสอดคล้องกับภารกิจปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของไทยอีกด้วย โดยภาพรวมของประโยชน์จาก Smart Energy นั้นมีดังนี้

Smart Energy ช่วยลดมลพิษในธรรมชาติ

ปัญหามลพิษทางอากาศ สภาพแวดล้อมเสื่อมถอย ไปจนถึงแนวโน้มของการขาดแคลนแหล่งพลังงานในอนาคตนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนา Smart Energy เพื่อใช้ทดแทนแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นจำนวนมาก ผ่านการเน้นใช้งานพลังงานบริสุทธิ์ ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สู่ชั้นบรรยากาศให้ได้มากที่สุดไปจนถึงทำให้การสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นศูนย์ 

Smart Energy ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน

เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งพลังงานได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงเพื่อให้ทุกพื้นที่เข้าถึงพลังงานพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต Smart Energy เป็นการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตพลังงานได้มากตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ไปจนถึงระดับประเทศ

Smart Energy ช่วยทำให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มากกว่า 60% ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เนื่องจากระหว่างขั้นตอนแปรรูปพลังงานมีการเผาไหม้ที่ทำให้มากกว่าครึ่งของพลังงานต้องสูญเสียไป รวมไปถึงพลังงานรูปแบบเก่านั้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน

ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

การมาถึงของ Smart Energy นั้น กระตุ้นให้การลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี และนวัตกรรมครึกครื้นมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอีกหลากหลายรูปแบบยังถูกพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการพลังงานอัจฉริยะ

เทรนด์ Smart Energy ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทั่วโลก

ทั่วโลกมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ให้ได้ภายในปี 2050 เนื่องจากมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลกที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข ทำให้การลงทุนเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ Smart Energy นั้นได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่าน โดยในปี 2019 นั้นมีการประเมินมูลค่าอยู่ที่ 124 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มที่มูลค่าจะเพิ่มเป็น 253.1 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2021 

นอกจากนี้ หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยเรานั้นยังเร่งพัฒนา 7 แกนหลักเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาให้เมืองของเรากลายเป็น Smart City ได้จริง

 • สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการจัดการดูแล ไปจนถึงการเฝ้าระวัง และตรวจตราเป็นระบบ
 • เศรษฐกิจ (Smart Economy) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวที่สูงขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายถึงเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ (Data Analystics) ในการพัฒนา Smart Living ทุกรูปแบบ
 • พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การพัฒนาประชากรภายในประเทศ หรือพลเมืองให้มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้งานเทคโนโลยี และเข้าใจการใช้งาน Smart Device ทุกรูปแบบ
 • การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) พัฒนาการทำงานของภาครัฐให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายทุกรูปแบบ
 • การดำรงชีพอัจฉริยะ (Smart Living) พัฒนาความเป็นอยู่ของพลเมืองให้ปลอดภัยจากเหตุอาชญากรรม และสะดวกสบายต่อการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาวะที่ดี
 • การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พัฒนาความคล่องตัวในการเดินทางของพลเมือง ให้สามารถเดินทางภายในพื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาการเดินทาง และการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • พลังงานอัจฉริยะ(Smart Energy) พัฒนาพลังงานหลักที่ใช้งานให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ หรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศให้มากที่สุด 

โดยนอกเหนือจาก 7 แกนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คอนเซปต์ Smart City ข้างต้นแล้ว ก็ยังมี Smart School, Smart Hospital ไปจนถึง Smart Grid และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่อื่น ๆ อีกมากมายที่กำลังพัฒนาโดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ที่สมบูรณ์แบบที่สุด


การประยุกต์ใช้ Smart Energy ในขีวิตประจำวัน

พลังงานอัจฉริยะ smart energy

ในปัจจุบัน Smart Energy เริ่มมีบทบาทสำคัญ และเริ่มเห็นแนวโน้มของการเลือกใช้พลังงานอัจฉริยะในชีวิตประจำวันกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีที่ Smart Energy ได้รับความสนใจตั้งแต่ในระดับครัวเรือน และทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ใหญ่ เพราะทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่ในอนาคต Smart Energy อาจเข้ามาแทนที่การใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลได้แบบ 100%

การคมนาคม และการใช้รถยนต์จากพลังงานอัจฉริยะ

รถยนต์ไฟฟ้า (EV : Electric Vehicle) เริ่มมีกระแส และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แม้จะยังไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งที่คนทั่วไปเลือกใช้เพราะกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่ปัจจุบันนั้นเริ่มมีการใช้งานจริงแล้วจากทั้งภายในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

หากเปรียบเทียบการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ทั่วไป และรถยนต์ไฟฟ้า จะเห็นความแตกต่างของการลดปริมาณการสร้างมลพิษทางอากาศที่เห็นได้อย่างชัดเจน

 • รถยนต์ทั่วไปผลิตก๊าซคาร์บอน 11,500 ปอนด์
 • รถยนต์ไฟฟ้าผลิตก๊าซคาร์บอน 4,000 ปอนด์

จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่าแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ได้ลดการใช้ก๊าซคาร์บอนจนเหลือศูนย์ แต่ก็ลดปริมาณการสร้างมลพิษได้มากถึง 35% และอาจลดได้มากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาในอนาคต

การใช้ Smart Energy ในพื้นที่อยู่อาศัย

สำหรับการใช้ Smart Energy ภายในบ้านเรือน อาคาร หรือสำนักงานขนาดเล็ก-กลางนั้นเริ่มเป็นที่นิยม และพบเห็นได้ทั่วไป นั่นก็คือพลังงานโซลาร์เซลล์ (Solar Energy) แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นับว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนสำหรับการใช้พลังงานทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ในการลดค่าสาธารณูปโภค อย่างเช่น ค่าไฟ ได้ในระยะยาว

การลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกในที่ทำงาน

หลาย ๆ องค์กรทั่วโลกให้ความสนใจ และตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้เหลือศูนย์ (Net Zero Emission) หรือลดให้ได้มากที่สุด  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยหลาย ๆ องค์กรเลือกใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังงานน้ำ (Water Energy) และพลังงานลม (Wind Energy) รวมไปถึงการใช้ Green Procurement ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม


ตัวอย่างโครงการจริงที่มีการใช้ Smart Energy

การใช้ Smart Energy และเทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลอย่างที่คิด เพราะภายในประเทศไทยของเราก็มีโครงการจริงที่ใช้ Smart Energy รูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และได้ประโยชน์จริง ดังนี้

 • กฟผ.ทำ “โซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำ” บนอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากทุ่นลอยน้ำที่ทำร่วมกับพลังน้ำจากเขื่อน โดยโครงการแรกมีการนำร่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำขนาด 45 เมกะวัตต์ ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานต้นแบบสำหรับพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนสำหรับนักเรียน และประชาชนต่อไป

 • ดัน“สุราษฎรธานี” นำร่อง Smart City สู่แผนพลังงานอัจฉริยะ จังหวัดแรกของไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดแรกในการผลักดัน และเตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับนโยบาย Smart City จากกระทรวงพลังงาน ภายใต้การบริการจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และมุ่งเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ์เป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

 • อสส.-กฟผ. เปิดโครงการ Smart Energy Solution ส่งเสริมพลังงานสีเขียวครบวงจร

เปิดตัวโครงการ Smart Energy Solution สำหรับการบริหารพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสีเขียวภายในพื้นที่สวนสัตว์ในพระบรมราชูปภัมภ์แบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศได้เข้าถึงจุดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการลดค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคของสวนสัตว์ผ่านการติดแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Energy) และพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ


IOT กับ Smart Energy

Smart Energy กับ IOT

เมื่อ Smart Energy เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายภาคส่วนของสังคมโลก เทคโนโลยี IoT จึงกลายเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถูกพัฒนา สำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์จากพลังงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขอบเขตการใช้งานให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี IoT มีการทำงานผ่าน IoTs Sensor สำหรับการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร หรือ PCs จากนั้นจึงส่งต่อไปผ่านสัญญาณอินเทอร์อย่าง IoT Gateway หรือ System Control ที่อาจจะเป็น Lease Line สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันในองค์กร ที่สามารถรับ-ส่ง ข้อมูลได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอินเทอร์เน็ตความเสถียรสูงเพื่อให้ระบบการทำงานลื่นไหล จากนั้นจึงส่งต่อไปที่ Cloud ที่ใช้งานเพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ วางแผน และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เพื่อพัฒนาต่อในอนาคต


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Smart Energy

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Smart Energy ที่หลาย ๆ คนยังคงสงสัย

อยากใช้ Smart Energy กับที่บ้าน เริ่มต้นยากไหม?

การเข้าถึง Smart Energy ในระดับที่อยู่อาศัยนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ใครหลาย ๆ คนกังวล โดยกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะทางเลือกที่พบได้บ่อยนั้นคือ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) พลังงานอัจฉริยะจากแสงอาทิตย์ที่ใช้กันทั่วไปทั้งบ้านหลังเล็ก-กลาง-ใหญ่ รวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) อื่น ๆ ก็พบได้ทั่วไปเช่นกัน

Smart Grids เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Smart Energy?

สมาร์ทกริด (Smart Grids) คือเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พร้อมสั่งการ และควบคุมเครือข่ายการทำงานของระบบที่เชื่อมต่อกัน โดย Smart Grids นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การเชื่อมต่อSmart Energy & Smart Device ให้ทุกคนเข้าถึงการทำงาน ควบคุม และดูแลเทคโนโลยีจากจากพลังงานอัจฉริยะได้ดีมากยิ่งขึ้น


สรุป: Smart Energy การพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ ร่วมกับเทคโนโลยี IoT แห่งอนาคต

Smart Energy ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีขายฝัน กลับกันพลังงานอัจฉริยะคือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของพลังงานที่นำมาใช้

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Smart Energy และ Smart Device จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสำหรับเป็นสื่อกลางในการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงการเครือข่ายอินเทอรเน็ตที่เสถียร เร็ว และแรงเต็มสปีดอย่าง Internet Leased Line ที่จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลประเภท Big Data เพื่อนำมาวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนจาก National Telecom ผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในองค์กร สนใจบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ Cloud PBX ติดต่อได้ที่


References

Maggie murphy. (April 18, 2022). What is smart energy?. Retrieved September 27, 2023,  https://www.hologram.io/blog/smart-energy/

Noah Malchman. (March 20. 2022) What is smart energy?. Retrieved September 27, 2023, https://galooli.com/glossary/what-is-smart-energy/#:~:text=Smart%20energy%20is%20the%20intelligent,a%20sustainable%20energy%20management%20system

What is smart energy? N.d. Retrieved September 27, 2023,  https://smartenergyusa.com/what-is-smart-energy/ 

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup