<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">
Smart Environment

Smart Environment: Connecting Technology to Sustainable Spaces สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเมืองสีเขียว


รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเมืองให้ปลอดภัย และน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยแนวคิดแบบ Smart Environment หนึ่งในแกนหลักสำคัญของการพัฒนาเมืองแบบ Smart City ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพลเมืองผ่านโครงการหลากหลายรูปแบบ ทั้งการพัฒนาเมืองสีเขียว (Green City) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการสำรวจ และระวังภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพื่อลดปัญหามลทางอากาศ พร้อมส่งต่อโลกที่น่าอยู่จากรุ่นสู่รุ่น

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) คืออะไร?

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) คือการพัฒนาเมืองให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ไปพร้อม ๆ กับการทำความเข้าใจการบริหารสิ่งแวดล้อม การดูแลสภาพอากาศ และการเฝ้าระวังภัยพิบัติจากธรรมชาติ ผ่านการเก็บข้อมูลจาก Big Data เพื่อนำมาวิเคราะห์ และเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง IoT และ Machine learning

โดยในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยก็เริ่มมีเทคโนโลยี และโครงการมากมายที่พร้อมจะสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้เป็นไปในรูปแบบ Smart Environment เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่ความพร้อมในการพัฒนาเมืองให้เข้าสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบด้วยเช่นกัน

>> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประชากรได้ที่ “Smart School

Smart Environment ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?

ประโยชน์ และข้อดีของการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดแบบ Smart Environment นั้น เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังจิตสำนึกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับของภาคประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และล้ำสมัยเพื่อใช้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ดังนี้

 • Smart Environment จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นด้วยการเข้าถึงอากาศ และน้ำที่สะอาด ส่งผลให้พลเมืองมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 • หลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติด้วยการเฝ้าสังเกต และแจ้งเตือนจากนวัตกรรม IoT 
 • พัฒนาระบบการจัดการขยะ และการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดระเบียบการแยกขยะ พร้อมปลูกฝังวิธีการแยกขยะในระดับของภาคประชาชน
 • สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมของประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
 • Smart Environment จะช่วยแก้ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โดยประโยชน์ข้างต้นนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากการใช้ Smart Environment ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างของสภาพแวดล้อมภายในเมืองให้ดียิ่งขึ้น แต่ในอนาคตนั้นมั่นใจได้ว่า Smart Environment จะมีประโยชน์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นนวัตกรรมสำคัญที่มีอิทธิพลในการเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ต่อ Smart Living, Smart Mobility, Smart Governance จนทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น Smart City ที่สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน

หลักการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด Smart Environment มีอะไรบ้าง?

หลักการ Smart Environment

หลักการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart Environment อย่างเต็มรูปแบบนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนา รวมไปถึงเพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเมืองได้ตลอดเวลา โดยในเบื้องต้น ประเทศไทยของเรานั้นมีหลักเกณฑ์ในการประเมินการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดแบบ Smart Environment ดังนี้

 • มีการบำบัดเสียภายในเมือง และชุมชนที่มีมาตรฐาน
 • มีคุณภาพของอากาศในระดับที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพลเมือง
 • มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ครบวงจร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีการจัดระบบผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีนวัตกรรม IoT, Machine Learning ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล้อมภายในเมืองที่พร้อมใช้งาน

Smart Environment เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมอะไรบ้าง?

อย่างที่ได้กล่าวไปในเนื้อหาข้างต้น Smart Environment จะสมบูรณ์แบบ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมด้วย โดยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด Smart Environment 

 • IoT Internet of Things
 • Network
 • Algorithm Design
 • AI Artificial Intelligence 
 • Big Data Analytics
 • Cloud Computing
 • Wireless Network
 • Environment Sensing (Sensors)
 • Video Surveilance
 • Multi Layered Software Architecture
 • Speech Recognition
 • Parallel Processing
 • Adaptive Control
 • Image Processing
 • Operating System
 • Sensor Design
 • Semantic Web

แม้ในปัจจุบันหากกล่าวถึงกลุ่มแกนหลักสำคัญของ Smart City ที่มี Smart Environment เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญแล้ว จะนิยมเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีประเภท IoT หรือ Network สำหรับการใช้งานควบคู่กับการบริหารและจัดการสภาพแวดล้อมเป็นหลัก แต่จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเทคโนโลยีอีกมายที่อยู่ใน Roadmapการพัฒนาเพื่อให้รองรับกับการใช้งานของระบบ Smart Environment ทำให้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าในอนาคต โลกจะมีนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่รองรับ Smart Environment ได้แบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอน

Smart Environment ตัวอย่างโครงการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 

ตัวอย่างโครงการ Smart Environment

หลายพื้นที่จากหลายประเทศทั่วโลก ต่างให้ความสนใจ และมีการจัดตั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด Smart Environment กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงในประเทศไทยเราเองนั้นก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และ Network เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน โดยโครงการที่น่าสนใจภายใต้แนวคิด Smart Environment นั้น มีดังนี้

 • THE LINE ชุมชนแนวใหม่ ปลอดถนน รถยนต์ และ คาร์บอน

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย พร้อมองค์ประธานคณะกรรมการบริษัท NEOM เปิดตัวโครงการ The Line ชุมชนปลอดถนน รถยนต์ และคาร์บอน การพัฒนาเมืองครั้งใหญ่ในรอบ 150 ปี โดยมีจุดประสงค์ในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนตร์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น พร้อมกับการสร้างเมืองที่ผู้คนสามารถเดินไปโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญได้ในระยะเวลาเพียง 5 นาที

 • เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (Samyan Smart City)

โครงการเมืองอัจฉริยะจากประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ภายในพื้นที่ในย่านสาม ย่านมิตรทาวน์ มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Green & Clean City ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในแนวคิดแบบ Smart Environment ด้วยการเพิ่มต้นไม้ใหญ่ และบำบัดน้ำเสียในชุมชนเพื่อนำมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่

 • Lampang Hotspot 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตรวจจับคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนึ่งในแนวทางการป้องกันปัญหาด้านสภาพอากาศ และภัยพิบัติสำหรับคนลำปาง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในด้านการป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าได้อย่างทันท่วงที แอปพลิเคชันดังกล่าวถูกพัฒนาโดยกฝก. แม่เมาะ

 • โครงการรักตรัง รักษ์โลกด้วยมือเรา – ระบบจัดการขยะอัตโนมัติ (Traffy Waste)

หนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด Smart Environment จากแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จากเมืองศรีตรัง โดยโครงการดังกล่าวมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง GNSS สำหรับระบุตำแหน่งของรถเก็บขยะ Sensor ตรวจวัดประมาณขยะ รวมไปถึงมีแอปพลิเคชันสำหรับจัดการขยะ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Building ตัวช่วยสำคัญในการทำให้เมืองน่าอยู่และรักษาสิ่งแวดล้อม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Smart Environment

IOT เกี่ยวข้องกับ Smart Environment อย่างไร?

Smart Environment IoT คือนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และบริหารสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์การสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูล Big Data ที่จะนำมาวิเคราะห์ในการพัฒนาเมืองภายใต้รูปแบบ Smart Environment นอกจากนี้ ยังช่วยให้พลเมืองเข้าถึงข้อมูลของสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และประเมินปัญหาได้ในทันที

Smart Environment เกี่ยวข้องกับ Smart Grid อย่างไร?

Smart Grid นั้น คือโครงข่ายการกระจายพลังงานไฟฟ้าที่ครอบคลุมตั้งแต่ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้า โดยส่วนนี้เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด Smart Environment นั้นจะช่วยตรวจจับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับโครงข่ายการกระจายพลังงานให้มากที่สุด

Smart Environment ช่วยส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมได้มากแค่ไหน?

Smart Environment ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดจากขยะ และพลาสติก โดยเน้นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และยาวนาน

การประยุกต์ใช้ Smart Environment ในระดับองค์กร

ในระดับองค์กรนั้น การประยุกต์ใช้ Smart Environment สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ระบบสื่อสารภายในองค์กรเพื่อแจ้งเตือนสภาพอากาศในแต่ละวัน การใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นในอากาศ การใช้ Smart Trash เพื่อให้การแยกขยะทำได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่เขียวภายในองค์กรก็ได้ด้วยเช่นกัน

สรุป: การพัฒนานวัตกรรมสีเขียวกับโลกอนาคต ภายใต้แนวคิด Smart Environment

นวัตกรรมสีเขียว Smart Environment

โดยสรุปแล้ว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้งานเทคโนโลยีประเภท IoT ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต ที่จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบ การแจ้งเตือน และการประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ระดับภาคประชาชน ไปจนถึงระดับประเทศ

สำหรับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และสนใจการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Smart Environment การมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็ว แรง และเสถียรจำเป็นต่อการใช้รับ-ส่งข้อมูลทางสถิติที่แม่นยำ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการจาก National Telecom เราคือผู้ให้บริการรับวางระบบ Network สัญญาณอินเทอร์เน็ตองค์กรผ่าน Lease Line ที่ให้ความเร็งสูงสุดอย่างเสถียร โอนถ่ายข้อมูลได้ไม่มีสะดุด พร้อม Cloud PBX ระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กรมืออาชีพ ที่จะช่วยให้การแจ้งเตือน และการประกาศอัตโนมัตินั้นครบถ้วน หลากหลายช่องทาง รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งบริการรับทำ MA และเดินสายไฟเบอร์ออฟติก สนใจบริการจาก NT: National Telecom ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

References

Smart Environment, The Development of Healthier Cities. (N.D.). Mice Intelligence & Innovation Department. https://intelligence.businesseventsthailand.com/en/insights-details/smart-environment-eng

Smart Environment – Encyclopedia. (N.D.). Academic Accelerator. https://academic-accelerator.com/encyclopedia/smart-environment

Diedrich Wolter, Alexandra Kirsch. Smart Environments: What is it and Why Should We Care?. KI – Künstliche Intelligenz, 2017, 31 (3), pp.231 – 237.

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup