<link rel="stylesheet" href="/s/c619f3.css">
smart city

Smart City เมืองอัจฉะริยะที่ทุกคนสามารถอาศัยแบบ Work Smart

การพัฒนาโครงสร้าง ‘Smart City’ เป็นเมืองอัจฉริยะที่ทุกคนสามารถพึ่งพาและใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีพ ทาง NT (National Telecom) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกรดพรีเมี่ยม จะมาบอกรายละเอียด Smart City มาเป็นความรู้พร้อมยกตัวอย่างเมืองที่เป็นเมืองอัจฉริยะให้ผู้อ่านชมกัน   

สารบัญบทความ
  Add a header to begin generating the table of contents

  Smart City คือ

  Smart City คือ แนวคอนเซ็ปที่ส่งเสริมการพัฒนา ‘เมืองอัจฉริยะ’ ให้สังคมมนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยโครงการ Smart City มุ่งเน้นการดำรงชีวิตแบบ Work Smart เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของสังคมในเมือง สามารถใช้นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างชาญฉลาด พร้อมปรับตัว ประยุกต์ กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบันและอนาคตได้ทุกสถานการณ์

  ประโยชน์ของ Smart City

  ประโยชน์ของ smart city มีบทบาทต่อชุมชนในประเทศด้วย 6 ข้อดังนี้ 

  • เพิ่มและขยายเครือข่ายแก่ชุมชนให้เข้าถึงการสื่อสารได้สะดวกมากขึ้น
  • เทคโนโลยี Smart City สามารถเรียนรู้และปรับตัวการใช้ฟังก์ชันที่ถูกอัปเดตได้อยู่เสมอ
  • เพิ่มโอกาสให้เมืองใกล้เคียงได้รับอิทธิพลความเจริญของ Smart City อย่างต่อเนื่อง
  • ลดค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้งานทดแทน
  • เป็นแหล่งข้อมูลทำให้ผู้เรียนรู้ สามารถเข้าถึงการค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่าย
  • Smart City ไม่เพียงแต่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ง่ายมากขึ้น แต่ยังใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในเวลาเดียวกัน

  Smart City ต้องมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง

  ตัวอย่าง smart city

  เทคโนโลยีหลักๆ ของsmart city จะมี 3 ตัวอย่าง ดังนี้

  1. Smart ICT (ระบบไอซีทีอัจฉริยะ)

  Smart ICT (Smart Information and Communication Technology) คือ ระบบเน็ตเวิร์กไอที เช่น Leased Line และ Cloud PBX ที่เป็นเครือข่ายการเชื่อมต่อให้กับหน่วยงานบริหารและชุมชนประจำเขตในเมืองได้อย่างเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการส่งข่าวสารตลอดเวลา

  2. Smart Building (อาคารอัจฉริยะ)

  Smart Building คือ การปรับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอุปกรณ์ให้มนุษย์ภายในอาคารสามารถใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน กล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกมั่นใจตอบสนองความต้องการและเข้าใจ Pain Point ของลูกค้าได้ 

  3. Smart Grid (โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ)

  เทคโนโลยี Smart Grid คือ โครงการไฟฟ้าแบบเน็ตองค์กรเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อที่ส่งผลให้อุปกรณ์เทคโนโลยีตามเขตต่างๆ สามารถบริการ Access การใช้งานแก่พลเมืองใช้ได้อย่าง Realtime เป็นระบบที่มีความเสถียรและปลอดภัย 

  องค์ประกอบของ Smart City 7 ด้าน

  Smart city ตัวอย่าง

  องค์ประกอบของหลักๆ ของ smart city 7 มีด้าน ดังนี้

  1. Smart People (พลเมืองอัจฉริยะ)

  Smart City ส่งเสริมให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้การสอนผ่านโลกอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และซอฟ์แวร์ได้ทุกแพลตฟอร์ม โดยพลเมืองทุกระดับต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดชนชั้น เพื่อพัฒนา Manpower ทุกองค์กรตั้งแต่ สถานศึกษา บริษัท รวมไปถึงชุมชนเมืองใกล้เคียงให้มีทักษะ ความรู้ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  >> อ่านเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษาได้ที่ “Smart School

  2. Smart Economy (เศรษฐกิจอัจฉริยะ)

  การพัฒนาระบบดิจิทัลจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ให้มาพัฒนาโครงสร้างการทำงานภายในเมือง อาทิ การบริหารจัดการโดยใช้ระบบจัดการอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก เกษตรกรประหยัดต้นทุน และได้ผลประกอบการที่มากขึ้น จึงเป็น Smart City อย่างยั่งยืน

  3. Smart Governance (การปกครองอัจฉริยะ)

  นวัตกรรม Smart City ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการปกครอง จะช่วยทำให้ประชาชนทุกคนรับรู้การทำงานของรัฐบาลได้อย่างโปร่งใส สามารถติดตามข่าวสารได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของภาครัฐปัจจุบัน อาทิ ชี้แจงปัญหาพื้นที่สาธารณะในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็น Feedback ให้ผู้บริหารรับรู้แล้วดำเนินปฏิบัติ On Site ในพื้นที่ เมื่อทราบปัญหา ทางทีมจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆพร้อมปรับปรุงปัญหาทันที

  4. Smart Mobility (การสัญจรอัจฉริยะ)

  เมือง Smart City ที่น่าอยู่และเข้าถึงแหล่งคมนาคมแก่ประชาชนทุกคน จะต้องไม่มีแหล่งจราจรที่รั่วไหล จะต้องมียานขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงง่าย ราคามิตรภาพแก่ผู้โดยสารให้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ยานพาหนะสาธารณะที่มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง  

  5. Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ)

  สิ่งสำคัญของการใช้ระบบดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกแก่เมืองอัจฉริยะมากขึ้น Smart Energy คือการควบคุมความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติให้เสมอต้นเสมอปลาย โดยแนวทางการใช้ Smart City จะยังคงประยุกต์นวัตกรรมไฟฟ้าต่างๆ ให้มีความมั่นคงและทดแทนพลังงานได้โดยไม่สร้างความเสียหายแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  6. Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ)

  โครงการ Smart City จะตระหนักถึงการใช้นวัตกรรม โดยไม่สร้างผลกระทบและทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุด ซึ่งเราใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การรีไซเคิล การใช้พลังงานทดแทน การบำบัดของเสียให้กลายเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง รวมไปถึงการผลิตสินค้าบริการที่เป็นมิตรต่อโลกไม่สร้างมลภาวะให้ได้มากที่สุด

  7. Smart Living (การดำรงชีวิตอัจฉริยะ)

  Smart Living คือการปลูกฝังให้ผู้คนรู้จักใช้เทคโนโลยีและสามารถประยุกต์หลักการนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างสะดวกสบาย โดยการดีไซน์ของนวัตกรรมต่างๆ จะต้องมีความเป็นสากล ผู้คนทุกประเภทจะต้องเข้าถึงและสามารถใช้งานได้ทุกเพศ ทุกวัย 

  Smart City มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง

  จุดเด่นและข้อจำกัดของการสร้าง smart city มีข้อดี ข้อเสีย ได้แก่ 

  ข้อดีของ Smart City

  • พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในเมืองให้มีความปลอดภัย 
  • แหล่งข่าวสารทุกสารพัดทิศจะทำให้ชาวโซเชียลสามารถเข้าถึงได้หมด
  • นวัตกรรมในระบบดิจิทัลมีการอัปเดตใหม่ๆ อยู่ตลอด ทำให้ผู้คนสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
  • การออกแบบนวัตกรรมสามารถใช้งานได้กับคนทั่วไป และบุคคลพิเศษ
  • ช่วยให้การบริหาร การประสานงานตามหน่วยงานต่างๆ มีความต่อเนื่อง

  ข้อเสียของ Smart City

  • ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มีความเป็นส่วนตัว
  • มีโอกาสที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำไปใช้ให้กับมิจฉาชีพไซเบอร์
  • เทคโนโลยีที่มาใหม่ๆ อาจทำให้กลุ่มผู้คนไม่สามารถติดตามหรือปรับตัวได้ทัน 
  • การใช้นวัตกรรมบริหารงานบางส่วน อาจทำให้อัตราผู้คนเกิดการว่างงานสูง

  ICT Based Smart City และ Citizen Based Smart City ต่างกันอย่างไร

  การพัฒนา Smart City ในรูปแบบ ICT Based จะเน้นติดต่อประสานงานกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานมากที่สุดมาพัฒนาโครงสร้างเมือง โดยทุนการใช้ทรัพยากรจะเป็นของภาคเอกชนที่มีระบบสื่อสารที่เข้าถึงโดยไม่มีพลเมืองทั่วไปมามีส่วนร่วมในการพัฒนา Smart City 

  แต่ในขณะเดียวกัน  Citizen Based Smart City จะเน้นการประสานงานกับหน่วยงานชุมชนทุกๆ เขตเมือง เพื่อมาจัดสรรสวัสดิเพื่อประชาชน ซึ่งทุนที่ใช้จะเป็นการระดมทุนสาธารณะหรือกองส่วนบุคคล โดยการสื่อสารทุกคนสามารถเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ตามโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างอิสระ

  ตัวอย่าง Smart City

  ยกตัวอย่าง smart city ต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ มี 3 เมือง ได้แก่ 

  Seattle

  Smart city Seattle

  ซีแอตเทิล (Seattle) เป็น เมืองติดชายฝั่งตะวันตกในรัฐวอชิงตันของประเทศ USA การบริหารของเมืองนี้คือ การจัดสรรสิทธิทางภาษีให้กับหน่วยงานภาคธุรกิจ และประชาชน ที่จ่ายไปได้รับ green technology ไปติดตั้งใช้เป็นวัสดุรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อาทิ ฉนวนกันความร้อน ความเย็น ทั้งฝ้าเพดาน ผนัง หน้าต่างและอื่นๆ ที่ทดแทนด้วยพลังงานธรรมชาติแทน 

  Tokyo

  Smart city Tokyo

  โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงหลักของประเทศญี่ปุ่นที่มีโครงสร้างตึกอาคารชุกชุมมากมาย แต่มีระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าที่เข้าถึงจังหวัดอื่นๆ ได้ทุกสาย อีกทั้งนโยบายโตเกียวมีแนวคิดเมืองสีเขียว คือ โครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นในเมืองหลวง แล้วขนย้ายแหล่งคมนาคมสาธารณะย้ายโครงสร้างไปในใต้ดินให้ได้มากที่สุด

  Stockholm

  Smart city Stockholm

  สต็อกโฮล์ม (Stockholm) เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของสวีเดนที่นโยบายของรัฐบาลเสนอให้คือ การลดภาษีแก่บริษัทต่างๆ ที่มีจุดประสงค์ต้องการประหยัดการใช้พลังงาน พร้อมมีเทคโนโลยีการรีไซเคิล ที่ประชาชนยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก

  สรุปเรื่อง Smart City

  การวางโครงสร้าง Smart City จัดเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตทุกคนให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง เข้าถึงข้อมูลบนเน็ตเวิร์ก รวมไปถึงชี้แจงข่าวสารให้กับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างโดยตรง ซึ่งบริษัท NT ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกนั้นสนับสนุนการพัฒนาเมืองไทยเป็น Smart City เช่นกัน หากสนใจอยากทำงานร่วมกับเครือข่ายของเรา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก NT Official เพื่อทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่

  Tel. 02-3730600, 02-3737040

  Website: https://nt-metro-service.com/

  Facebook: NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

  Line: @NTSMEsolutionBKK

  smart-city-e-book
  Scroll to Top
  nt-business-solution-expert Popup